Norge svikter sitt ansvar i Arktis

Erna Solbergs regjering har i dag vedtatt i statsråd å flytte iskanten. Regjeringen er den første som bryter 100 prosent av de miljøfaglige rådene som advarer mot å la oljeindustrien slippe til i sårbare områder langs norskekysten. – Iskantmeldingen er nok et eksempel på hvordan regjeringen tilpasser politikken etter oljenæringens interesser, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

National Oceanic and Atmospheric

Regjeringen la i dag frem en stortingsmelding om iskanten, der de flytter iskanten nordover. Naturvernforbundet reagerer kraftig på nyheten.

–    Det er sjokkerende å se hvordan denne regjeringen gir totalt blaffen i miljøfaglige råd når de fatter politiske beslutninger om petroleumsvirksomhet. I stedet for å respektere klimaets og naturens tålegrenser, og si nei til oljevirksomhet i sårbare og svært viktige områder som iskantsonen, flytter de grensene for å legitimere oljeboring i Arktis, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – Det er fortsatt stor fare for is rundt flere av oljeblokkene som ble utlyst av regjeringen i januar (23. konsesjonsrunde).

Både Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet har advart mot oljeboring i områdene ved iskantsonen.
              
–    Dagens regjering har slått alle rekorder i norsk oljepolitikk ved ikke å lytte til ett eneste av de miljøfaglige rådene, sier Haltbrekken.

Iskantsonen er området hvor åpent hav går over til fast is. Området preges av vekslende forhold som kan variere fra åpent hav, drivis, fastis og isfjell. Iskantsonen er biologisk viktig fordi det her skjer en omrøring av det stabile øvre vannlaget, drevet av en kombinasjon av issmelting og vind. Dette fører til en kortvarig men intens produksjon av planteplankton i vannmassene ved iskanten og selve iskantsonen. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnytter dette, og samles rundt iskanten.  Sammen med Polarfronten er iskantsonen definert som særlig verdifulle områder med svært høy sårbarhet for påvirkning i forvaltningsplanene for disse havområdene. En oljeulykke her vil kunne ha dramatiske og i verste fall irreversible konsekvenser. 

–    Kystverket er helt klare på at det ikke finnes teknologi for å fjerne oljesøl fra islagte områder. Hvordan kan regjeringen da tillate oljevirksomhet i et sårbart og verdifullt område hvor det er stor sjans for at isen legger seg på våren, spør Lars Haltbrekken.

I stedet for å innse alvoret av den dramatiske issmeltingen i Arktis har regjeringen i stedet valgt å utnytte issmeltingen ved å tillate oljeboring lenger nord. 

–    Klimaendringene truer allerede de verdifulle natur og fiskeriressursene våre. Oljevirksomhet i de mest verdifulle og sårbare områdene for å sikre kortvarig profitt er gambling med vår viktigste fornybare næring, nemlig fiskerinæringen, konstaterer Haltbrekken.