Økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i grønne næringer!

Petroleumsnæringen har støttet tusenvis av trygge arbeidsplasser i Norge over mange år. Disse arbeidsplassene blir stadig mer usikre fremover når Europa omstiller seg bort fra fossilt. Heldigvis finnes det mange nye jobber i nye og gamle bærekraftige næringer. Det er viktig å få på plass ansvarlig skatte- og næringspolitikk til framtidens teknologier for å sikre Norges plass i nye, grønne industrieventyr.

Arbeidsplasser i olje er sårbare. Etter oljeprisfallet i 2014, ble bruttoledigheten mer enn doblet i Rogaland, og økte stort i resten av Vestlandet, særlig i maritim og offshore leverandørindustri. Dette hadde store ringvirkninger for hele landet. 

Mange som mistet en jobb i oljenæringen, fant heldigvis nye jobber andre steder. Men slike oljeprisfall har gitt en forsmak av hva som kan skje hvis Norge fortsetter å avhenge så mye av en enkelt industri. 

Investeringene i olje og gass kommer til å falle fremover. 50 000 arbeidsplasser vil forsvinne fra olje- og gassnæringen innen 2030 i regjeringens framskrivninger. Petroleumsproduksjon i Norge vil snart nå toppnivået, med et fall fra rundt 2024. Dette truer arbeidsplasser både direkte i næringen og i leverandørindustrien. På grunn av lavere oljepriser og nedgangen i industrien, kan offshore leverandørnæring miste 5 000-10 000 arbeidsplasser allerede innen slutten av 2022.  

Før oljeskattepakken i 2020, var investeringsnivået på norsk sokkel på vei til å bli redusert med opptil nesten 50 prosent i 2022 sammenlignet med 2019. Allerede i 2020 hadde ingeniørtjenester til planlegging av prosjekter falt med 60 prosent fra 2019. Oljeskattepakken ga kortsiktig lettelse, men gjør også at skattebetalerne tar mer av risikoen for usikre oljeinvesteringer og kan føre til at ulønnsomme investeringer blir gjennomført. Uansett faller oljeinvesteringene fremover. 

Land vi eksporterer olje og gass til satser på fornybart. Europeiske land vedtar stadig mer ambisiøs klimapolitikk. EUs nye klimamål, lansert september 2020, sier at import av olje og gass i EU reduseres med opptil henholdsvis 25 og 19 prosent innen 2030 fra 2015-nivå. For å holde global oppvarming til under 1,5 gradersmålet og unngå katastrofale klimaendringer, må EU redusere fossil import med over 70 prosent innen 2050, hvorav gassimport må reduseres med over 80 prosent.  

Derfor må vi planlegge for en fremtid hvor Norge er mindre avhengige av arbeidsplasser i olje og gass.  

Heldigvis utvikler nye teknologier seg hele tida og det finnes mange nye industrieventyr som kan erstatte jobbene vi vil miste. Vi kan få bærekraftig verdiskaping i flere sektorer, over hele landet, inkludert mange som kan bruke kompetansen til de som jobber i petroleumsindustrien i dag: 

En 2020-rapport fra SSB viser at effekten av en kraftig innstramming i oljepolitikken kun tilsvarer om lag ett års BNP-vekst i løpet av de neste 30 årene, og vil ellers ha beskjedne konsekvenser – på grunn av blant annet styrket konkuranseevne i resten av økonomien.  

Når staten per i dag subsidierer oljenæringen, er det sløsing med skattebetaleres penger. Det forvrenger markedet og gjør det mindre attraktivt å skape nye arbeidsplasser i andre næringer og bidra til omstilling. Derfor er en endring i oljeskatten nødvendig for å ikke binde fast arbeidsplassene til olje. 

Samtidig må næringspolitikk formes slik at nye teknologier får støtte til en rask utvikling. En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at inntektstapet fra petroleumsvirksomhet kan motvirkes gjennom investeringer i klimajobber. Det er ikke bare én næring som kan erstatte olje og gass, men mange næringer sammen. Med flere bein å stå på, kan vi skape varig verdiskaping, trygge arbeidsplasser og bærekraftige lokalsamfunn over hele landet.  

Oljeeventyret ble bygget av en fornuftig, ansvarlig industripolitikk som hadde bred støtte i folket og på tvers av politiske partier. En ny politikk for grønne industrieventyr kan bygge videre på grunnlaget olje og gass har gitt oss – og sikre bærekraftig verdiskaping og mange arbeidsplasser for fremtiden. 

Endringene i skatteregimet og en ansvarlig næringspolitikk må være i fokus i årets stortingsvalg!