Olje og gass i Arktis

Mer enn 5 prosent av verdens kjente oljeressurser og over 20 prosent av verdens gassressurser er i Arktis. I tillegg er det anslått at opptil 25 prosent av verdens uoppdagede olje- og gassressurser finnes her.

Den kraftige reduksjonen av havis i Arktis har ført til en økt tilgang til arktiske naturressurser, og da spesielt olje og gass. Utviklingen åpner for nye muligheter for petroleumsindustrien, men bringer også med seg nye miljømessige problemstillinger. Og jakten etter offshore olje-og gassressurser er forventet å øke drastisk.

Fryktelig sårbart
Arktis er et av de lettest påvirkelige og sårbare områdene i verden. På land vil påvirkningene av olje- og gassindustrien hovedsaklig komme fra de fysiske inngrepene. Bygging av infrastruktur kan ødelegge tundraen på mange steder. Og i det marine miljøet er oljeutslipp den største trusselen.

Et oljeutslipp vil være svært ødelggende for sjøfugl og marine pattedyr er særlig sensitive for olje i fjær eller pels som de er avhengige for isolasjon. I deler av året vil dyr som sjøfugl, marine pattedyr og gytende fisk være særlige sårbare for et oljeutslipp.

Bedre oljeberedskap
Oljevernberedskap er viktig å hindre eller redusere påvirkningene av et oljeutslipp. Å reagere på et oljeutslipp i Arktis er spesielt utfordrende av flere grunner.

  • Mye av olje- og gassaktiviteten er langt fra land og langt fra steder som er befolket
  • Vanskelig å nå fram til oljesøl om vinteren, på grunn av begrenset dagslys og værforhold
  • Oljeutslipp under isen kan ikke bli samlet eller fjernet effektivt med dagens teknologi


Økt oljeaktivitet fører til økt issmelting
Økt petroleumsaktivitet i Arktis vil også føre til nye og store klimagassutslipp. Dette vil føre til ytterligere klimaeffekter og issmelting i Arktis, som igjen kan føre til åpning av nye havområder for olje-og gassvirksomhet.

Økende konsentrasjoner av karbondioksid og andre klimagasser som stammer fra menneskelig aktivitet, er anslått til å bidra til økt arktisk oppvarming med 4-7°C over de neste 100 årene. Dette vil føre til at det arktiske hav vil nesten være isfri innen utgangen av århundret, sannsynligvis vil dette være et faktum allerede om 30 til 40 år.