Unik natur i Lofoten, Vesterålen og Senja

Den unike naturen i Lofoten, Vesterålen og Senja er både vakker og verdifull. I tusenvis av år har naturen dannet selve livsgrunnlaget for bosettingen langs kysten. Oljeindustrien vil true de uerstattelige naturverdiene i disse sårbare havområdene. Norges Naturvernforbund jobber derfor for at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal bli det første oljefrie området i Norge.

Framtid for ”fesken”

Utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligger fødestua til den siste robuste torskestammen i verden. I tillegg driver kyststrømmen forbi, og frakter millioner av sildelarver opp til oppvekstområdene sine i Barentshavet. Reproduksjon er en sårbar prosess finjustert av naturen selv, og et oljesøl i det viktige fødeområdet kan få store konsekvenser for torsken.

Havforskningsinstituttet og Direktoratet for Naturforvaltning fraråder derfor oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Ifølge Havforskningsinstituttet kan et oljeutslipp få konsekvenser for store deler av en hel årsklasse med torsk.

Koraller – havets skattekammer

Utenfor Lofot-øya Røst ligger verdens største kaldtvannskorallrev. Korallrev er livsviktige leveområder for flere dyr og organismer som lever i havet. De omtales også som havets regnskog, både fordi de er artsrike og fordi de er verdifulle for å finne gener til marin bioprospektering. Men verdens korallrev er ikke bare vakre og livsviktige, de er også i akutt fare. I følge Zoologial Society er en tredjedel av verdens korallrev truet på grunn av forurensning.

Oljeboring utenfor Lofoten truer de verdifulle korallrevene i området, fordi boring vil kunne føre til forurensning av havbunnen.

Fugleliv langs kysten

Langs Nordlandskysten er det store sjøfuglkolonier. Hvert år kommer tusenvis av lundefugl til Lofot-øya Røst for å bygge rede og legge egg. Dessverre er lundefuglen og flere andre sjøfugl i dramatisk nedgang. I følge Norsk institutt for naturforskning er bestanden av lundefugl bare en tredjedel av hva den var for 30 år siden.

Sjøfugl er svært sårbar mot oljesøl. I perioder hvor de legger egg eller skifter fjær og er mange sjøfugl konsentrert på ett sted. Forskning har dokumentert at én oljedråpe er nok til å ødelegge isolasjonen i fjærdrakten til sjøfuglene.

Klimaendringene endrer økobalansen

Naturens tåleevne er presses av all type menneskelig påvirkning. Både forurensning fra skipstrafikk, oljeplattformer og overdrevent fiske belaster naturen i de nordlige havområdene. I årene framover tror forskerne at global oppvarming vil stå for den største belastningen på naturen i nord.

Global oppvarming kan endre levevilkårene for dyr og planter på jorda. I nordområdene er den globale oppvarmingen dobbelt så sterk som gjennomsnittet. Selv om vi skulle greie å stanse farlige klimaendringer i framtiden, så vil det være for sent for å stanse en oppvarming av havet.

Vi vet lite om hvilke konsekvenser den globale oppvarmingen vil få for nordområdene. Det vi vet er at belastningen og presset naturen står ovenfor vil øke. I tillegg til å redusere verdens klimagassutslipp må vi derfor også redusere de andre belastningene vi utsetter naturen for. Dette innebærer at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke må utsettes for forurensning som følge av oljeboring.

Plass til både oljeplattform og fiskeskøyte?

Utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bedrives det fiske gjennom hele året. Sokkelen er svært smal, og fiskerne mener at det derfor ikke er plass til både oljeplattformer og fiskebåter i det sårbare havområdet.

Oljeindustrien hevder at olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel er trygg og ren. Men i løpet av de siste årene har vi sett flere av de største oljeutslippene fra norsk oljevirksomhet noensinne. Risikoen for store oljeulykker øker med olje- og gassvirksomhet. Leting etter olje og gass medfører også skyting av seismikk som skremmer fisken og dermed kan ødelegge for fisket i området.

Kilder

Havforskningsinstituttet 2003, Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet (ULB) – høring http://www.imr.no/__data/page/3855/Horingsuttalelse_om_oljeboring_i_omraadet_Lofoten_Barentshavet.pdf

Direktoratet for Naturforvaltrning 2007, – For risikofylt å åpne for oljeboring i sårbare områder i nord, http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500033419

Forskning.no 2008, Alarmerende om verdens korallrev,  http://www.forskning.no/artikler/2008/juli/188418

NINA/ Alpha 2003, Mijørådgivning, ULB Delturedning – studie 7-b. Uhellsutslipp til sjø. Mijøkonsekvenser på sjøfugl, sjøpattedyr, strand, iskant mv. http://www.regjeringen.no/upload/kilde/oed/rap/2003/0004/ddd/pdfv/181847-7b_sjofugl.pdf

ACIA 2005, Impacts of a warming Arctic, http://acia.cicero.uio.no/

Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og Kystverket 2008, Granskningsrapport. Oljeutslipp Statfjord OLS-A 12.12.2007, http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/Granskningsrapport.pdf