Oljeforurensning skader fisken i Nordsjøen

Ny forskning viser at fisk blir negativt påvirket av driftsutslipp fra oljeplattformer i Nordsjøen. Naturvernforbundet frykter konsekvensen av svekkede miljøkrav i nord.

En fersk undersøkelse viser at fisk i nærheten av oljeplattformer har leverskader og som direkte eller indirekte kan knyttes til utslipp av vann som inneholder oljekomponenter, såkalt produsert vann, fra plattformer i Nordsjøen. Utslippene fra plattformen er en del av den daglige driften, og omfatter ikke uhellsutslipp.

Havforskningsinstituttet (HI) som har gjennomført forskningen sier at funnene er særlig spesielle med tanke på den svake konsentrasjonen av forurensning som fisken utsettes for.

– Resultatene viser at den pågående petroleumsvirksomheten har negative effekter på fiskearter i våre økosystemer og tilsier at vi i den grad det er mulig bør unngå alle former for utslipp av kjemikalier og produsert vann, sier Erik Olsen, leder av forskningsprogrammet olje-fisk ved Havforskningsinstituttet.


Regjeringen vil svekke miljøkrav i nord

Da Barentshavet ble gjenåpnet for oljeboring i 2003 var dette under forutsetning av ekstra strenge miljøkrav. I forbindelse med framleggingen av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten foreslår regjeringen nå å innføre de samme utslippskravene til sjø ved oljeboring i nord som på resten av norsk sokkel.

– Tidligere var det en forutsetning å unngå utslipp av produsert vann for å få lov til å bore etter olje i nord. Sett i lys av den nye kunnskapen er regjeringens forslag om å svekke utslippskravene i Barentshavet svært bekymringsfullt, sier Elisabeth Sæther, rådgiver i Naturvernforbundet. Hun håper at Stortinget ikke vedtar regjeringens forslag.

Den oppdaterte forvaltningsplanen er sendt til Stortinget og er ventet å bli behandlet før sommeren.


Fra stortingsmelding nr. 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten: Forutsetningen om at det ikke skal være utslipp til sjø av borekaks og produsert vann (fysisk nullutslipp) representerer en vesentlig skjerping i forhold til de kravene som gjelder ellers på kontinentalsokkelen. Det innebærer at dersom en rettighetshaver ikke kan demonstrere at virksomheten vil møte forutsetningen om at det ikke skal være utslipp til sjø, vil det ikke være aktuelt med helårig petroleumsvirksomhet på det aktuelle feltet innenfor området Lofoten – Barentshavet. 


Fra stortingsmelding nr. 10 (2010-2011) Oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten: Regjeringen vil: (..)  Regulere utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten i forvaltningsplanområdet på samme måte som petroleumsvirksomhet på øvrige deler av norsk kontinentalsokkel.