Sammen for å ta kontroll på pukkellaksen

Sommeren 2023 forventes det at over én million pukkellaks skal innta norske elver langs store deler av kysten i Norge. Naturvernforbundet krever tiltak for å få kontroll.

Uttalelse vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte på Hamar 22.-24. april 2022

Sommeren 2023 forventes det at over én million pukkellaks skal innta norske elver langs store deler av kysten i Norge. I 2021 førte stor frivillig innsats til at det ble registrert rundt 110 000 pukkellaks fanget i elv og 38 000 i sjølaksefiske i Norge. Naturvernforbundet krever tiltak for å få kontroll.

Invasjonen av pukkellaks er en enorm tilleggsbelastning på bestandene av annen vill laksefisk. Og de enorme mengdene avfall fra død pukkellaks er en stor trussel for hele økosystemene i elvene. Fordi den er en fremmed art som kan true naturmangfoldet, så må det primære målet være å fange så mye pukkellaks som mulig før den gyter i elvene, og å holde bestandene så lave som over hode mulig.

Selv om man skulle oppnå svært høyt uttak av pukkellaks i Norge, så vil det hvert år bli tilførsel av pukkellaks fra Russland fordi de lar bestandene blomstre. Derfor vil det være viktig å finne løsninger som gjør at pukkellaksen som fanges, kan brukes til mat, samtidig som man sikter på utfisking. Dette hindrer ikke at vi kan anse pukkellaks som en naturressurs som kan gi lokal mat, eksportinntekter og lokale arbeidsplasser – om man fangster og omsetter den riktig. Pukkellaksen som fanges, har en verdi og må ivaretas og behandles som en matressurs.

Miljødirektoratet har en handlingsplan og en kompetansegruppe for pukkellaks med personer fra forvaltning, forskning og fiskeinteresser. Kompetansegruppa skal vurdere og gi råd om fangstmetoder, om hvilke vassdrag innsatsen bør rettes mot, og om hvordan pukkellaksen kan bekjempes. Dagens handlingsplan for pukkellaks fokuserer ensidig på uttak i elv og tar ikke for seg hvordan pukkellaks kan utnyttes som en ressurs etter utfisking. Kompetansegruppa skal derimot også vurdere om det er mulig å ta ut pukkellaksen i sjø uten å skade bestandene av atlantiske laks, samt vurdere gode system for å ta vare på og utnytte fangsten. Til tross for dette så er verken fiskeindustri, fiskeforedlingsbedrifter, kystfiskere, elvefiskere eller sjølaksefiskere invitert til kompetansegruppa.

En usedvanlig flott innsats fra frivillige bidro til at mye pukkellaks ble fanget og registrert sommeren 2021. Ansvaret for bekjempelse av en invaderende art og ivaretakelse av en matressurs kan ikke legges på frivilligheten. Vi forventer at miljømyndighetene samarbeider og betaler for innsatsen.

Det må lages ordninger for uttak av pukkellaks som ikke kun baserer seg på dugnadsinnsats. Betalt bemanning av fiskefeller er et eksempel på et viktig løfte å komme med tidlig for at elvelag skal ha tillitt til prosessen. Det kan også vurderes en ungdomsfiskeordning der ungdom kan bidra i det viktige arbeidet og få verdifull kunnskap om naturforvaltning og friluftsliv. Dette arbeidet blir nødvendig i uoverskuelig framtid da det stadig vil vandre pukkellaks fra Russland.

Det kreves en enorm innsats for å ta ut pukkellaks for å få kontroll på bestanden og 2023 blir et avgjørende år også for villaksen og andre arter i norske elver for de kommende generasjonene.

Naturvernforbundets landsmøte har følgende krav til regjeringens plan for pukkellaks:

  • Bevilgningen til arbeidet med pukkellaks må økes kraftig, fra 15 millioner til 50 millioner kroner i revidert statsbudsjett for 2022 og økes til 100 millioner i statsbudsjettet for 2023.
  • Miljøforvaltningen må samarbeide og ha svært tett dialog med elveeierlag, naturvernere og foreninger med erfaring fra uttak i elv, sjøsamiske interesser og foreninger med erfaring fra sjølaksefiske. Sametinget og sjøsamiske interesser må konsulteres i utarbeidelsen av handlingsplan for pukkellaks.
  • Det må forskes på å forbedre metodene for fangst av pukkellaks i sjø, elvemunning og elv for å øke effektiviteten og begrense bifangsten. All bifangst må rapporteres.
  • Det må innføres betydelige begrensinger på fisket etter villaks i både sjø og elver i 2023 for å gi rom for faren for bifangst av villaks mens vi fremdeles er i en tidlig fase for å finne de mest skånsomme metodene for uttak av pukkellaks.
  • Det må innføres en tilskuddsordning for etableringer som utnytter pukkellaks som ressurs, selv om det primære målet er å få bestandene ned på et sterkt redusert nivå med lavt skadepotensial for våre økosystem.