Send inn leserbrev til din lokale avis

Under finner du et tekstforslag og lenker til masse kilder du kan bruke som inspirasjon til å sende leserbrev til din lokale avis. Leserbrev påvirker! Leserbrev leses. Leserbrev skaper debatt og blir ofte delt videre. Hvis du skriver leserbrev, så påvirker du. Selv om stortingsvalget er ferdig kan du påvirke gjennom å delta i debatten..

Under finner du komplette tekstforslag, men det er alltid bedre om du gjør teksten og argumentene til dine egne. Så her lister vi opp en mengde overskrifter, som du kan bruke til inspirasjon. Det viktigste er at du deltar med dine meninger:

  • Nå fortjener vi politikere som vil endre oljepolitikken
  • Det trengs en sluttdato for oljevirksomheten
  • Vi har bare ni år igjen på å halvere klimagassutslippene, nå fortjener vi politikere som tar ansvar for klima og omstilling.
  • Hvordan skal vi få et samfunn som ikke er avhengig av olje innen 2050?
  • Vi trenger grønne arbeidsplasser!
  • Hvordan vil regjeringen legge til rette for at vanlige folk kan gjøre gode og enkle klimavalg i hverdagen?
  • Hvordan vil tenker regjeringen at næringsliv, både industri, landbruk og handel, skal bli oljeuavhengig?
  • Hvordan skal vi bli kvitt oljeavhengigheten?
  • Hva er viktigst – havet og livet der, eller mer olje og en kokende klode?


Trykk her for å laste ned eksempelteskt med vegleding på nynorsk (.docx)
Trykk her for å laste ned eksempeltekst med vegleding på bokmål (.docx)
Eller kopier teksten her (bokmål):

Nå fortjener vi politikere som vil endre oljepolitikken. 


Nå er det alvor. Det har det vært lenge, men nå er det enda mer alvorlig. Vi har ni år igjen på å halvere klimagassutslippene våre skal vi unngå katastrofale klimaendringer. Det sier FNs klimapanel, og det sier de aller fleste norske politikere. Men den norske politikken, den følger en annen rute. 

Selv om det har skjedd ting på klimafronten i det siste, skjer det ikke nok. For eksempel har oljepolitikken vært nesten frakoblet fra klimapolitikken. 

Mens vi har oppjustert klimamål og telt på knappene etter klimatiltak å innføre på fastlandet i Norge, har det gang på gang blitt tildelt rekordmange lisenser til oljeboring i havet. Mens Norge deltar i internasjonalt diplomati for å bekjempe klimaendringer, jobber politikerne her i Norge for å øke norsk oljeutvinning og selge klimagassutslipp i form av olje og gass til utlandet. 

Oljeindustrien står for 28% av norske klimagassutslipp. Det er 14 millioner tonn CO2 i året. I tillegg slipper bransjen ut mellom 1500 – 2000 tonn olje og godt over 1000 tonn av de verste kjemikaliene (rød og svart klasse) i havet hvert år. Dette er skremmende nok i seg selv, men de store skrekktallene kommer når vi brenner det vi utvinner. Utslippene fra oljen og gassen som Norge selger til utlandet er hele ni ganger så store som alle andre klimagassutslipp i Norge, til sammen. 

For å klare å senke klimagassutslippene er det helt nødvendig å senke både oljeforbruket og oljeutvinningen. Men dette er også nødvendig av andre grunner enn klimaendringer.  

For det norske oljeeventyret kan bli et økonomisk mareritt. Selv om norske oljelobbyister jobber hardt for å selge norsk olje og gass til utlandet, kommer verden til å bruke mindre fossile brensler i framtiden, enten vi vil eller ikke. Det store oljeselskapet BP har spådd at vi kanskje har nådd toppen av oljeforbruk. Det samme har det anerkjente konsulentselskapet DNV GL. Kanskje vil verdens oljeforbruk bare gå nedover, ifølge selskapene. Endrede reisevaner fra pandemien, mange klimatiltak og nye teknologier gjør at det vil være mindre og mindre marked for å tjene penger på forurensende fossile brensler. Med andre ord er det lurt å finne seg andre ting å gjøre enn å selge olje.  

Men likevel var det slik at da verden stoppet opp og ingen lenger ville kjøpe norsk olje i fjor vår, valgte politikerne å subsidiere oljebransjen med flere milliarder for å øke aktiviteten i norsk oljebransje. Oljefelt som i utgangspunktet ikke var lønnsomme, ble plutselig lønnsomme på grunn av gratis penger fra staten. Slik skattereglene er for oljebransjen i dag, kan oljeselskapene tjene, mens samfunnet taper. Dette skjer fordi staten tar store deler av regninga.  

I tillegg til dette, gjør de store tildelingene av både penger og lisenser til oljeindustrien, at arbeidsplasser, kunnskap og kapital blir igjen i en døende bransje. På den måten blir det vanskeligere for Norge å omstille seg til et samfunn uten utslipp av klimagasser. 

Det er mulig å endre på dette. Da må norske politikere endre skattesystemet for oljebransjen slik at det er investeringsnøytralt. Det betyr at oljeselskapene selv må ta risikoen ved nye investeringer, akkurat som i resten av næringslivet. Videre må politikerne slutte å gi nye lisenser til oljebransjen. Vi har mer enn nok å stri med de oljefeltene vi allerede har. 

Vi har bare ni år igjen på å halvere klimagassutslippene, nå fortjener vi politikere som tar ansvar for klima og omstilling. 

 
[Ditt navn her] 


Kilder: 

Halvere utslippene for å unngå katastrofale klimaendringer: FNs spesialrapport om 1,5 grader global oppvarming (IPCC SR15), oppsummert på norsk hos Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/rapporter-og-faktaark/sjette-hovedrapport/spesialrapporten-om-15-grader/ 

Klimagassutslipp fra norsk oljeindustri: SSBs utslippsstatistikk, her gjengitt på miljostatus.no: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-olje–og-gassutvinning/ 

Utslipp av olje og andre giftige kjemikalier: https://www.norskeutslipp.no/no/Petroleumsvirksomhet-til-havs/?SectorID=700 

Fallende etterspørsel etter olje: 
BP Energy Outlook 2020, her gjengitt hos Carbon Brief: https://www.carbonbrief.org/analysis-world-has-already-passed-peak-oil-bp-figures-reveal 

DNV GL Energy Transition Outlook: https://eto.dnv.com/2020/index.html 

Nye subsidier til oljeindustrien: https://www.tu.no/artikler/oljeselskapene-kan-fa-milliard-subsidier-i-skatteforlik/493681 

Subsidier til oljeindustrien som allerede har ligget til grunn: Prop. 1 LS (2019–2020) 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-ls-20192020/id2672425/ 

Gjennomsnittlig ledetid (tid fra funn til utbygging av nye oljefelter): Oljedirektoratets ressursrapport 2019  
https://www.npd.no/fakta/publikasjoner/rapporter/ressursrapporter/ressursrapport-2019/funn/ 

Ulønnsomme oljeprosjekter blir realisert på grunn av subsidier: 
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/ulonnsomt-oljefelt-i-arktis-kan-bli-bygget-likevel-1.15246009 

FNs klimapanels sjette hovedrapport del 1:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/