Hogger verneverdig skog

Etter å ha avdekket en rekke tilfeller der Viken Skog har brutt miljøregler i sine hogster, krever nå Naturvernforbundet at Viken må fratas sitt miljøsertifikat.

Brutt miljøforskrifter – igjen

Gjennom flere oppslag i Aftenposten de siste dagene har Naturvernforbundet avslørt at Viken Skog igjen har brutt gjeldende miljøforskrifter ved å hogge i verneverdige områder. Denne gangen har det skjedd i Åbjøra i Nord-Aurdal og Gampedalen i Sigdal, i tillegg til flere mindre brudd. Tømmeret fra disse hogstene har siden blitt solgt som miljøsertifisert. Naturvernforbundet har nå sendt et brev til Veritas, sertifiseringsorganet for skogbrukets miljøsertifisering, og krevd at Viken Skog mister sitt miljøsertifikat.

–          Til tross for kjennskap til miljøverdiene og til tross for at de selv garanterer at områder med truede rødlistearter ikke skal hugges, utfører Viken Skog hugst og formidler tømmeret som om det var fra et bærekraftig skogbruk, kommenterer Gjermund Andersen, skogansvarlig i Naturvernforbundet, til Aftenposten.

Les brevet Naturvernforbundet har sendt til Veritas.

Innrømmer miljøbrudd

I enkelte av miljøbruddene Naturvernforbundet dokumenterte, innrømmer Viken Skog at de ikke sjekket de tilgjengelige miljødataene registrert i MiS (miljøregistrering i Skog) godt nok før hogsten. Dermed fikk de ikke med seg at et av områdene var registrert med nest høyeste karakter for verneverdi før Naturvernforbundet sa ifra.

–          ja, vi hugget i et område registrert som nasjonalt verneverdig, sier kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog, Bernt Magne Eidahl til Aftenposten.

I brevet til Veritas har Naturvernforbundet listet opp seks steder der miljøverdier er skadet av hogst, og Viken Skog har innrømmet begrenset skade i tre av tilfellene. Nå vil de innføre en obligatorisk «kartkontroll» slik at databasene med miljøregistreringer alltid sjekkes før hogst. I tillegg vurderer de å gjøre skogeier økonomisk ansvarlig for kontraktsbrudd dersom skogeier skader registrerte miljøverdier.

–          De kom med lignende løfter i 2000. Vi har påpekt miljøbrudd hvert år siden da, men dessverre skjer ingenting før saken havner i media, sier Gjermund Andersen.

Vil ha meldeplikt

Veritas har tidligere fratatt Viken Skog miljøsertifikatet en periode i 2000 etter sterkt omstridte hogster. Etter å ha lest brevet fra Naturvernforbundet forsikrer Veritas at de tar saken alvorlig. Mulige konsekvenser av miljøbruddene kan bli inndragelse eller suspensjon av sertifikatet, alternativt advarsel med krav for etablering av forebyggende tiltak dersom det dreier seg om enkelttilfeller, og det sertifiserte selskapet også viser vilje til å rydde opp.

Naturvernforbundet har lenge vært kritiske til Levende Skog-standarden, som skognæringa bruker som miljøsertifiseringsgrunnlag. Det som skulle være et konstruktivt samarbeid mellom skogbruksnæringa og miljøorganisasjonene, er nå i praksis bare et uforpliktende ”miljøalibi” for skognæringa etter at miljøorganisasjonene har trukket seg fra samarbeidet. Nå krever Naturvernforbundet meldeplikt på hogst, slik at hogst  i verneverdige områder kan stoppes før den er igangsattt .

Les Naturvernforbundets brev til Landbruks- og matdepartementet med krav om meldeplikt.

–         I resten av Europa må skognæringa melde fra før hogst, mens de i Norge har fritt spillerom. Det sier sitt om miljøsertifiseringsgrunnlaget når miljøorganisasjonene har trukket seg ut av samarbeidet, sier Gjermund Andersen.