Stans regjeringsadvokaten som partshjelp til Fosen Vind mot naturen og samene

Uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre: Høyesteretts ankeutvalg skal snart behandle spørsmålet om anken fra samene om Storheia-utbyggingen på Fosen i Trøndelag skal komme opp i Høyesterett. Reindrifta har i lagmannsretten fått medhold i at utbyggingen, som ble gjennomført i 2016– 2020, har ødelagt vinterbeite på Storheia. De har blitt tilkjent erstatning, men krever også å få konsesjonsvedtaket kjent ugyldig.

Nå er Storheia Norges største vindkraftanlegg med 80 vindturbiner, 6 mil anleggsveier og tilhørende fyllinger. Utbyggingen har gjort ubotelig skade på kystnaturen i Trøndelag og fratatt reindriftssamene på Fosen avgjørende deler av sitt vinterbeite. Vi minner om at naturmangfoldlovens formålsparagraf krever at vi tar vare på naturen, også som grunnlag for samisk kultur.

Regjeringsadvokaten krever å få være partsmedhjelper for Fosen Vind i en kommende høyesterettssak med begrunnelse: staten har et reelt behov for å ivareta egne interesser knyttet til gyldighetsspørsmålet. Olje- og energidepartementet (OED) har i et svar til Stortinget bekreftet at Fosen Vind har ønsket at staten deltar i saken for Høyesterett.

Naturvernforbundets landsstyre tar avstand fra at OED bruker regjeringsadvokaten med sine 50 advokater og tilhørende ressurser for å gå inn med støtte til en utbygger. Dette svekker urbefolkningen sin mulighet til å vinne gjennom i kampen for å forsvare sine rettigheter.

Dette føyer seg inn i rekken av handlinger fra OED som undergraver menneskerettighetsloven og andre lover og konvensjoner som beskytter urfolksrettigheter. I desember 2018 fremmet FNs rasediskrimineringskomité krav om byggestopp på Storheia mens de behandlet en klage om saken. I stedet ga OED oppdrag til regjeringsadvokaten om å avvise kravet.

Landsstyret i Naturvernforbundet gjentar kravet om nei til vindindustri i reinens leveområder. Vi ber statsråden instruere regjeringsadvokaten om å frafalle begjæringen om å være partsmedhjelper for Fosen Vind, da dette skaper en svært uheldig presedens for framtidige energiutbyggingssaker og rettsvernet til natur og urfolk.