Støtte til å rydde eller forebygge marin forsøpling

Mulighet for aktivitetstilskudd til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet som rydder eller forebygger marin forsøpling.

Mulighet for aktivitetstilskudd til lokal- og fylkeslag i Naturvernforbundet som rydder eller forebygger marin forsøpling.

Miljømyndighetene har årlig siden 2015 gitt økonomisk støtte til strandrydding og forebyggende tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge. Fra og med 2022 er det Senter mot marin forsøpling (MARFO) som tildeler disse midlene. Naturvernforbundet søker på denne potten og koordinerer og videreformidler støtten til fylkes- og lokallag som vil bidra i ryddearbeidet og arrangere aktiviteter.

Det er i år laget en utfyllende veileder fra MARFO for hva støtten kan brukes til. Vi utdyper her om noen viktige punkter som vi dermed også forventer av ditt lags aktivitetsstøttesøknad. 

Den store rydde innsatsen som legges ned av blant annet enkeltpersoner og organisasjoner har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kyst og vassdrag i Norge. Erfaringer viser at innsatsen virker og forsøplingen er blitt sterkt redusert flere steder. Senter mot marin forsøpling samler nasjonale ryddedata gjennom nettsidene/appene Rent hav og Rydde. Alle ryddeaksjoner som mottar støtte må fra 2022 registreres her.  Slik bidrar vi alle til bedre regional koordinering og effektiv opprydding. Det anbefales også av samme grunn å konsentrere ryddeinnsatsen utenom områder i ytre skjærgård omfattet av Rydd Norge-programmet som Handelens Miljøfond administrerer og som ryddes av profesjonelle. Dette betyr at din lokale strand eller nærnaturområde ofte er et godt sted å starte. Og husk: for god rydde-effekt kan det med fordel ryddes hyppig, gjerne ved å adoptere en strand eller mye brukt turområde, erfaring viser at månedlig rydding fanger opp langt mer avfall enn for eksempel kun en gang i året.

Lagene kan få midler til å dekke utgifter i forbindelse med ulike typer ryddeaksjoner, slik som koordinering og transport, bespisning, utstyr og premier. Det kan også gis støtte til andre arrangementer som bidrar til å redusere og forebygge marin forsøpling, som kunnskapsformidling i form av webinarer/seminarer, foredrag, skole- og barnehagebesøk, men også annonsering, materiell og lignende. Det kan være arrangementer hvor dere samarbeider med andre foreninger, legger tilrette for publikumsdeltakelse, jobber selvstendig i lokallaget eller dere kan skape aktiviteter på tvers av fylkes- og lokallag, mulighetene er mange. Aktivitetene er hovedsakelig rettet mot opprydding av strandsonen, men også tilsvarende aktiviteter langs elver, vann og innsjøer.

Prosjektet ditt bør ha minst 30% egeninnsats i budsjettet, dette kan regnes som en eller flere av:
1. Dugnadsinnsats: Dugnadsinnsatsen skal beregnes ut ifra estimat på antall frivillige deltagere i prosjektet og timer brukt per deltager gjennom hele prosjektet. Søker må presisere estimert antall frivillige deltagere i budsjettet. Verdien av dugnadsinnsats er satt til 300 kr/time. 2. Bruk av eget utstyr kan inngå som egeninnsats i prosjektet. 3. Egne midler: Søker kan angi et beløp for egne midler prosjektet stiller med.

Det er mulig å søke om bruk av motivasjonsmidler for frivillige som deltar på ryddeaksjoner. Eksempler på dette kan være: • Enkel bevertning under ryddeaksjonen (f.eks. pølser og brus) • Et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret. • En begrenset utbetaling for opprydding av tapt fiskeutstyr under vann (f.eks. teiner) For utbetalinger av denne typen er det ikke krav om at mottaker er registrert i Frivillighetsregisteret. Utbetalingen skal dekke kostnader knyttet til håndtering av fiskeutstyret som hentes opp. • Mindre premier til konkurranser, gjerne rettet mot korps, idrettslag, skoleklasser og lignende.

Du kan få støtte til frakt og levering av innsamlet eierløst strandavfall, men kan når du søker her ikke samtidig bruke den såkalte refusjonsordningen.

Ved tildeling av støtte vil vi be om en enkel sluttrapport med bilder fra aktivitetene og prosjektregnskap, samt for ryddeaksjoner oversikt over omtrentlig antall personer som har deltatt, mengde avfall fjernet og sted som er ryddet (med lenke til din rapportering i Rydde).

Ta kontakt om du er usikker eller vil drøfte en prosjekt-ide.  

Se her for noen tips om hvordan arrangere strandryddeaksjoner.

Du søker ved å bruke standard søknadskjemaet for aktivitetstilskudd 2022, Søknaden sendes på e-post til ane@naturvernforbundet.no.

Kontaktperson for faglige spørsmål: Fagrådgiver om marin forsøpling, forurensning og kystsone: Per-Erik Schulze, 418 56 697, pes@naturvernforbundet.no

Besøk gjerne Naturvernforbundets strandryddegruppe på Facebook.