Syntetiske tekstiler = plast

Omkring 60 % av tekstilene våre er laget av plast, og andelen er ventet å øke. Naturvernforbundet mener vi må redusere plastproduksjonen og sette inn tiltak tidlig i næringskjeden. Å rydde strender er dyrt og gir dårlig resultat

Cirka 60 % av tekstilene våre er laget av plast, og andelen er ventet å øke opp til 75 % innen 2030. Volumet øker mer fordi andelen tekstiler av syntetiske materialer er økende. Polyester, elastan, polyamid, akryl m.fl. er alle laget av plast. De har ulike egenskaper, men felles for dem er at de lekker mikroplast både under bruk og ved vask.

Mikrofiber spres fordi fiber løsner i bruk og vask av syntetiske klær, og gjennom nedbrytning og fragmentering av syntetisk tekstilavfall som garn og tauverk fra fiske og havbruksnæringer. Globalt er søppelfyllinger en viktig kilde til spredning, fordi mik-rofiber spres til jord og vann.

Det syntetiske tekstilmateriale som brukes mest er polyester etterfulgt av polypropylen, polyamid (nylon) og akryl som til sammen utgjør 98 % av alle syntetiske fibrene.

Studier av mikroplast i havet viser at så mye som 20-35 % er mikrofibre fra syntetiske klær og tekstiler, og forholdet mellom de mikrofibrene som finnes der og den globale produksjonen er proporsjonale. Det er med andre ord mest avfall fra polyester. Enkelte studier tyder på at det er mer akryl i mikrofiberform enn andelen slike klær. Dette kan ha sammenheng med at dette materialet er relativt svakere og dermed lettere brytes ned ved vask og bruk.

Lær av andre land

Vi må sette ambisiøse og konkrete mål for forbruks-reduksjon for artikler med kort levetid. Sverige har bestemt seg for å kutte salget av eng-angskopper og engangsbeholdere til take-away mat med 50 % innen 2026.

I Norge har vi siden 2011 hatt mål om at veksten i avfallsmengdene skal være betraktelig lavere enn den økonomiske veksten. Dette målet har vi aldri nådd. Nå er det på tide at politikerne setter forpliktende lovfes-tede og konkrete mål for avfallsreduksjon.

Frankrike vedtok i 2020 at de skal redusere husholdningsavfallet med 15 % og næringsavfallet med 5 % innen 2030.

Les mer om Naturvernforbundets tiltak mot plastforsøpling

Fornuftig bruk av plast

Plast er lett, det er varig, det beskytter mat og medisiner. Miljø- og klimakonsekvensene er dessverre svært alvorlige og sterkt økende. Miljøkostnadene er ikke synlige i dagens verdikjede. Vi må derfor:

• Begrense bruken til der et er høyst nødvendig.

• Ha bedre oversikt over produksjon og bruk

• Sikre effektiv gjenbruk og forsvarlig avfalls-håndtering ved å pålegge produsentene større ansvar for sine produkter.

• Pålegge avgift på bruken av ikke-resirkulert plast.