Fem ganger så mye motorvei som jernbane

Klimaet krever handling, og politikerne lover kutt. Likevel skal det startes opp bygging av fem ganger så mye motorvei som jernbane den inneværende stortingsperioden.

Samferdselssektoren står for en tredel av norske klimagassutslipp. Siden 1990 har klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge økt med hele 30 prosent, fordi både andelen privatbilisme og antall kilometer kjørt øker. Det er heldigvis bred politisk enighet om at det må innføres tiltak for å kutte utslippene fra transportsektoren, og det er blitt vedtatt flere politiske mål for å oppnå dette. Likevel er det en påfallende uoverstemmelse mellom de målene som er vedtatt, og den politikken som gjennomføres i praksis.

Fem ganger så mye motorvei
Denne uoverensstemmelsen mellom ord og handling kan illustreres ved å se på investeringene som gjøres i motorvei sammenlignet med investeringene som gjøres i jernbanen, som vist i grafen til høyre. I den første fireårsperioden av Nasjonal transportplan (2014–2017, altså inneværende stortingsperiode) er det vedtatt byggeoppstart av nesten 200 km ny motorvei, mens det i samme periode kun skal startes bygging av litt mer enn 40 km dobbeltsporet jernbane. Det skal altså bygges fem ganger så mye vei som jernbane. 

Mer trafikk og høyere utslipp
Det er velkjent at nye, kapasitetsøkende veier fører til mer trafikk og dermed høyere utslipp av klimagasser. I tillegg kommer inngrep i viktig natur og matjord som følge av utbyggingene, samt lokal luftforurensing og støy. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstoffbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Nødvendig prioritering av jernbanen
Jernbanen er derimot mindre areal- og energikrevende, og har mindre utslipp per passasjer. En dobbeltsporet jernbane har like stor kapasitet som en ti-felts motorvei, men den krever bare en tredel av plassen. Jernbanesatsing er derfor et viktig bidrag for at vi skal innfri utslippsmålene våre. 

For at en jernbanesatsing skal føre til en faktisk nedgang i klimagassutslipp, er det helt nødvendig å prioritere. I dag virker det som det er en trend blant politikere å bygge ut motorvei parallelt med jernbanen. All forskning og tidligere erfaring viser derimot at dersom man gjør det enklere for folk å kjøre, for eksempel ved å bygge nye veier, vil flere velge bilen heller enn de mer miljøvennlige alternativene. Veien vil stjele passasjergrunnlag fra jernbanen, og investeringene i jernbanen vil bli dårligere utnyttet. Skal vi klare å redusere utslippene fra veitrafikken i Norge må vi derfor begrense veiutbyggingen og flytte investeringene over på de miljøvennlige alternativene.