Derfor vil vi bevare Opo!

Elva Opo i Odda i Hordaland ble høsten 2018 reddet fra kraftutbyggin. Elva er vernet, men flomsikring ble brukt som brekkstang for å få bygd ut kraftverk i elvas nedre del. En levende Opo er en viktig del av det framtidige inntektsgrunnlaget for reiselivet i kommunen og lokalsamfunnet ønsker ei levende elv til glede for både fastboende og turister.

Derfor er det viktig å bevare Opo:

Elva Opo i Odda i Hordaland er vernet som et av våre flotteste vassdrag, men flomsikring brukes nå som brekkstang for å bygge kraftverk i elvas nedre del. Alt tyder på at et stort flertall i Odda er sterkt imot utbyggingen, og ser med undring  på det knappe flertallet i kommunestyret som til slutt bifalt forslaget. 21. juni åpner ordføreren en enestående og svært påkostet gangvei langs elva, elva der ordføreren vil fjerne 70-80 % av vannet. Ei elv som også skulle sikre reiselivet inntekter i framtida, og være til glede for både fastboende, laksefiskere og turister.

Låtefossen, en av Norges best besøkte naturattraksjoner, gir ofte bilene og turistene langs riksveg 13 en dusj på vei til Hardanger. Men vassdraget inneholder flere fantastiske fossefall og en mangfoldig vassdragsnatur.

Her kan du lese mer om Opo

Her kan du se æresmedlem i Naturvernforbundet og vassdragsnestor Per Flatberg snakke om hvorfor vi må bevare Opo.

Saken så langt:

Opo ble vernet i Verneplan 1 av Stortinget i 1973 

I oktober 2014 var det stor flom i Opo, med store ødeleggelser i Odda og lenger oppe. Blant innbyggerne i Odda var det et krav om at elva måtte flomsikres.

Med bakgrunn i flommen startet NVE et arbeid med å sikre store deler av Opo mot en ny storflom. Dette arbeidet munner ut i en elvepromenade i nederste del av Opo som skal innvies 21. juni 2018.

Stortinget ba i desember 2015 Regjeringen om å legge fram sak om varig flomvern i Opovassdraget i løpet av 2016.

Men Sunnhordland kraftlag (SKL) og Odda kommune etablerte høsten 2015 en samarbeidsavtale  og utarbeidet en forstudie til  kombinert utbygging av vannkraftverk og flomtunell i nedre del av Opovassdraget. Noe som ville bety utbygging av vassdraget.

NVE motsatte seg ikke dette og OED tilrådde at det kunne søkes om konsesjon Prop.11S (2016-2017). Flertallet i Stortinget sa ja til konsesjonsbehandling i desember 2016 etter heftig debatt. Konsesjonsbehandling betyr at det åpnes for utbygging av vassdraget.

På oppdrag fra NVE har Multiconsult utarbeidet en rapport om et potensielt alternativ til flomsikring, med flomluke i Sandvinvatnet.

Krav fra Naturvernforbundet  og andre organisasjoner om felles høring av konsesjonsøknaden og flomlukerapporten  ble avist, og NVE sendte konsesjonsøknaden på høring

Naturvernforbundet fant dette svært uheldlig fordi det ville være naturlig å se disse alternativene i sammenheng.

Flomlukerapporten ble sendt på høring med frist 10. mai og kan leses her. Den ser ut til å være et  helt realistisk alternativ til flomtunnell, og i høringsuttalelser støttet Naturvernforbundet og andre organisasjoner flomlukealternativet. 

Men Odda kommunestyre vedtok 16. mai 2018 med 15 mot 12 stemmer å gå inn for flomtunell med kraftverk. Dette skyldtes delvis usikkerhet om finansiering av flomluke-alternativet. 

14. august kom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med sin innstilling til departementet. Og de anbefaler at det ikke gis konsesjon til Opo kraftverk og flomtunell.

Det er Olje- og energidepartementet som fatter endelig vedtak i saken. 

Flomluke eller flomtunnell

Striden står nå om det skal bygges en flomluke – som vil bety at elva får renne fritt, men samtidig sikrer Odda mot stoflom.

Eller en flomtunnell som vil bety utbygging av Opo, og at elva vil bli omgjort til en liten bekk.

Stortinget behandlet energimeldingen i juni 2016. Komiteen skriver om verneplan og flomforebygging at konsesjonsbehandling (altså mulig utbygging) kun kan vurderes i de tilfeller der andre flomdempende tiltak er utprøvd, liv og helse står på spill og verneverdiene ikke vil påvirkes nevneverdig.

Sunnhordland kraftlag og Odda kommune etablerte høsten 2015 en samarbeidsavtale  og utarbeidet en forstudie til  kombinert utbygging av vannkraftverk og flomtunell i nedre del av Opovassdraget. (Planlagt inntak  i Sandvinvatnet og flonmtunell ned til Sørfjorden med kraftverk med årlig produksjon på mellom 165 og 185 GWh.)

Lokal motstand:

  • Det er kraftig og økende motstand i Odda mot utbygging fordi Opo blir redusert til en sildrebekk.
  • Det er en meget aktiv interessegruppe for flomsikring uten kraftutbygging på Facebook.
  • Det er avholdt to folkemøter av NVE i Odda.
  • Det var stor oppslutning i 1.mai- tog mot utbygging.
  • Utviklingen i Odda karakteriseres som «et poltisk jordskjelv»

Gjør som Per Flatberg – støtt Naturvernforbundets kamp for å bevare Opo. 
Bli medlem i dag!