Godfarfossen

Godfarfossen danner den nederste delen av Dagalifallene, som med flotte fossefall og stryk stuper ned mot den kraftig regulerte Pålsbufjorden. Lenger ned er dette vassdraget kjent som Numedalslågen. NVE ga konsesjon for utbygging i 2015.

Godfarfoss i sol

Foto: Øystein Engen

Godfarfossen danner den nederste delen av Dagalifallene, som med flotte fossefall og stryk stuper ned mot den kraftig regulerte Pålsbufjorden. Lenger ned er dette vassdraget kjent som Numedalslågen. NVE ga konsesjon for utbygging i 2015.

Godfarfossen danner den nederste delen av elva Dagali, som med flotte fossefall og stryk stuper ned mot den kraftig regulerte Pålsbufjorden. Lenger ned er dette vassdraget kjent som Numedalslågen.

Det er ingen kraftverk eller tekniske inngrep i selve Godfarfossen i dag. Området ved fossen er ikke bebygd. En større kraftlinje krysser i luftspenn over nedre del av fossen.

Særpreget friluftsperle

Vassdraget har store landskapsmessige og estetiske verdier. Godfarfoss består av fosser og stryk samt klippeformede og skogkledte øyer som delvis blir oversvømt ved høg vannstand. Fossen er på sitt flotteste på forsommeren når snøen inne på vidda smelter, og opp mot 300 kubikkmeter med vann passerer i sekundet.

Den store opplevelsesverdien gjør området til en perle for friluftsliv. Mange bruker denne elvestrekningen, mellom Nedre Svangtjern og Pålsbufjorden, til sportsfiske og allment friluftsliv. Området har også stort biologisk mangfold knyttet til vegetasjon og fuglefauna.

Ikke vernet

Ved Supplering av verneplan for vassdrag i 2004 fikk Godfarfoss den høyeste verneverdien for fagfeltene landskap og kulturmiljø, mens verneverdien for fagfeltene friluftsliv og biologisk mangfold ble regnet som stor. Forum for natur og friluftsliv (FNF Buskerud) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) gikk inn for vern av Godfarfoss i forbindelse med denne behandlingen av verneplanen.

Dagalifallene (Lågen), altså den øvre delen av vassdraget, ble vernet ved opprettelsen av nasjonalparken Hardangervidda. Dessverre ble ikke hele vassdraget med i vernet den gang, slik at vernegrensen går der hvor Godfarfossen starter fallet ned i Pålsbufjorden.

Trues av utbygging

Nå trues fossen av en søknad om kraftutbygging som ligger til behandling i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). En slik utbygging vil fjerne mye av fossens særpreg, og true verneverdiene. Selskapet som søker om utbygging, Godfarfossen Kraft AS, har både kommunene og fylkeskommunen som medeiere.

Konsesjon til utbygging ble gitt i 2015.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.06.2018