– Ingen utbygging av Trongfossen

I Namsen, det mektige laksevassdraget som er kjent langt utenfor Norges grenser, vil Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) bygge ut Trongfossen, den siste gjenværende fossen i som ennå renner fritt. De vil demme opp og etterlate en minstevannføring som tilsvarer en tiendedel av dagens.

Torsdag 21. juni deltok Naturvernforbundets leder sammen folk fra fylkeslaget i Nord-Trøndelag på folkemøte om utbyggingen. Under møtet kom det fram stor motstand mot prosjektet.
– Trongfossen er nesten 30 meter høy, og med de store vannmassene er dette en foss vi ikke har mange igjen av. Og når NTE i sine utredninger anfører at betydningen for friluftsliv, reiseliv, for rødlistearter og fisk og annet er begrenset, blir det snevert og perspektivløst, sier Haltbrekken.  
I tillegg til naturinngrepet, kan konsekvensene for Namsblanken, en laksetype vi bare finner i de øvre delene av Namsen, ifølge søknaden bli store. Det er tidligere også gjort store inngrep i Namsblankens leveområder.
– Ettersom slike naturtyper blir sjeldnere øker verdien av det som blir igjen, og det som tidligere var vanlig i norsk natur, blir attraktivt og det stedegne naturmangfoldet av tilsvarende større viktighet, sier Haltbrekken.

Å ødelegge Trongfossen er unødvendig
Haltbrekken mener NTEs argumentasjon for utbygging er overraskende svak.
– Ifølge NTE er det «av stor betydning at vannkraftprosjektet realiseres raskt» skal man få gjort noe «med det betydelige kraftunderskuddet i Midt-Norge.» Men utviklingen har for lengst innhentet NTEs retorikk. NVE sitter også på konsesjoner til utbygging av flere vassdrag i Nord-Trøndelag, flere av disse utbyggingene er langt mindre kontroversielle enn utbyggingen av Trongfossen, sier Haltbrekken.
Han mener dessuten at potensialet for energisparing er stort. For to år siden utredet Siemens på oppdrag fra Trønderfylkene hvordan 15 utvalgte bedrifter i Trøndelag kunne spare 26 % av energiforbruket sitt ved hjelp av lønnsomme energisparetiltak.
– Siemens viser hvordan disse 15 bedriftene alene kan spare inn seks ganger så mye energi som NTE får ut av Trongfossen, og det bare på en tredjedel av tiden, noe som viser at utbygging av Trongfossen er unødvendig, sier Haltbrekken.
Energisparing og effektivisering av eksisterende kraftverk vil i framtida være langt viktigere tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Offentlige utredninger viser at vi på ti år kan vi spare 10 TWh bare byggsektoren. 10 TWh tilsvarer om lag 20 Alta-utbygginger.