Viser hvor svakt naturvernet står i Norge

Vedtaket fra Regjeringen om å avverne deler av Lågendeltaet for å bygge motorvei viser hvor svakt naturvernet faktisk står i Norge, mener Naturvernforbundet.

Motorvei i KristiansandEspen Mills

– Lågendeltaet er vernet etter de strengeste bestemmelsene vi har i Norge. Når man med et pennestrøk kan oppheve dette vernet for å bygge motorvei, svekker det tilliten til alt norsk naturvern. Det er et klart signal om at vi ikke lenger kan stole på at den naturen som er vernet faktisk blir tatt vare på, sier en skuffet Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

I fjor høst gjorde Naturvernforbundets medlemsblad Natur & miljø en undersøkelse som viste at 9 av 10 søknader om dispensasjon fra vern ble innvilget. Samtidig er det en lang rekke inngrep som er lovlig i verneområder, selv uten å søke om dispensasjon. Som eksempel er bunntråling og industrielt fiske lov i marine verneområder, uten søknad.

Det ble også søkt om dispensasjon for utbygging av motorvei gjennom Lågendeltaet, en søknad som var blant de få som blir avvist. Nå svarer altså Regjeringen med å endre verneområdet for å presse gjennom utbyggingen likevel.

– Det viser at Regjeringen ikke tar målene fra naturavtalen på alvor. Vi skal verne 30 prosent av våre arealer. Da er det en dårlig idé å begynne med å avverne noe av den strengest vernede naturen vi har for å presse gjennom motorveiutbygging, sier Gulowsen.

Regjeringen har også vedtatt å verne et område lenger nord i Gudbrandsdalen i dag, Rykkhustjønnin. Dette er et vern som har vært forberedt i flere år, og som ikke har noe med E6-utbyggingen å gjøre. I tillegg utvides Lågendeltaet naturreservat med et par evjer, og Gausadeltaet skal restaureres og vernes. Dette er positive tiltak isolert sett, men kunne utmerket godt ha vært gjort uten utbygging av E6 gjennom Lågendeltaet.

– Dessuten: nå vet vi at vernet settes til side når Regjeringen finner det for godt. Det svekker vernet av alle norske naturvernområder, inkludert de som nå vernes, sier Gulowsen.

Naturvernforbundets forslag:

– Vernede områder skal forbli vernet

– Mindre sikkerhets- og fremkommelighetstiltak langs dagens vei

– Flere krysningsspor for å øke kapasiteten på Dovrebanen, og styrke togtilbudet gjennom hele Gudbrandsdalen og til Trondheim og Åndalsnes