به ما بپیوندید

 

Naturvernforbundet سازمانی عضومحور است. بدین معنی که ما هزاران عضو در سراسر نروژ داریم. هرچه اعضای بیشتری داشته باشیم، سازمان قویتری میشویم و میتوانیم بخش بیشتری از طبیعت را حفظ کنیم.  بنابراین، میخواهیم افراد بیشتری به سازمان ما بپیوندند.

عضویت

میتوانید به عضویت سازمان ما درآیید و کار دیگری انجام ندهید، یا میتوانید به یکی از گروههای ما در Facebook بپیوندید یا به اشتراک یکی از خبرنامههای ما درآیید. همچنین، فرصتهای زیادی برای فعال بودن در سازمان و مبارزه برای آرمانی که برایتان مهم است وجود دارد.
همه اعضا بخشی از یک گروه محلی («
lokallag») هستند. هر گروه، هیئت مدیره و رهبری را برای هدایت گروه انتخاب میکند. آنها «tillitsvalgte» نامیده میشوند. هیئتهای مدیره با هم درباره عملکرد Naturvernforbundet و اینکه برای چه آرمانهایی باید تلاش کنیم تصمیمگیری میکنند.  اینجا دموکراسی برقرار است، پس همه از حق رأی برخوردار هستند. اگر نگران مورد خاصی هستید، مثلاً حفظ یک منطقه طبیعی در محل زندگیتان، میتوانید از ما کمک بگیرید و میتوانید ما را ترغیب کنید تا بیشتر بر روی موضوعاتی که فکر میکنید مهم هستند کار کنیم. همچنین میتوانید به ما کمک کنید تا بر روی موضوعات ملی یا بینالمللی مانند تغییرات آبوهوا کار کنیم.
ما در
Naturvernforbundet معتقدیم که وجود تنوع مهم است و تلاش میکنیم تا اعضای بیشتر و tillitsvalgte با پیشینههای مهاجرتی را از فرهنگهای مختلف و دیدگاههای مختلف به زندگی، جذب کنیم. ما به صداهای متفاوتی نیاز داریم، زیرا دیدگاهها و تجربههای متفاوت ارزشمند هستند. از طرفی دیگر، پیوستن به یک سازمان و دیدار با افراد جدید سرگرمکننده و لذتبخش است. بنابراین، مایلیم همه شما به عضو فعالی در Naturvernforbundet تبدیل شوید! مهم نیست که قبلاً هرگز عضو سازمانی نبودهاید یا نمیدانید چه کاری باید انجام دهید. ما در تمام این مسیر به شما کمک خواهیم کرد. هرزمان خواستید با ما تماس بگیرید!


Norsk Friluftsliv مقالات زیادی درباره مشارکت و تنوع در زندگی سازمانیافته در فضاهای آزاد نوشته است. در اینجا بیشتر بخوانید: