Rovdyra trenger Norge!

Naturvernforbundet er skuffet over den svenske Riksdagens vedtak om å kraftig redusere Sveriges bestander av rovdyr. – Nå må Norge ta et mye større ansvar, sier leder Lars Haltbrekken.

Kaido Karner

Ulvebestanden i Sverige er i dag på rundt 400 dyr. Riksdagens vedtak sier det ikke trenger å være flere enn mellom 170 og 270 individer. De vedtatte nivåene for bjørn, jerv og gaupe er satt til henholdsvis 1.100-1.400, 500-600 og 700-1.000 individer. For bjørnens vedkommende utgjør det kun en tredel av dagens bestand, for gaupa en halvering.

– Nå må Norge nå ta et mye større ansvar for å sikre rovdyra i naturen. Fram til nå har Sverige sikret mange av rovdyrene, mens Norge har hatt uforsvarlig lave bestander og samtidig har vi skutt alt for mange dyr.  Nå må Norge høyne sine bestandsmål og redusere avskytingen betydelig hvis rovdyra skal overleve på lengre sikt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Bestandsmål på smertegrensa

I følge Stortingsforliket er bestandsmålene i Norge på omtrent 330 bjørn, 245 jerv, 385 gauper og 30 – 50 ulv.  De norske bestandsmålene er for lave ut fra behovet for levedyktige rovdyrstammer og enda verre blir det nå når svenskene skal redusere sine bestander.

Naturmangfoldloven er tydelig på at Norge har et selvstendig ansvar for å sikre levedyktige bestander av alle naturlige arter. Sverige har tidligere vært et foregangsland når det kommer til å verne rovdyr og bygd opp levedyktige bestander. Sveriges rovdyrpolitikk har bidratt til at Norge har greid å bygge opp egne, små rovdyrbestander. Mye av dette skyldes at det, på tross av at svært mange rovdyr skytes i Norge, stadig har kommet påfyll av dyr inn fra overskuddsområder i Sverige.

Viktig del av naturen

Rovdyra er en viktig og nødvendig del av skandinavisk natur og innehar viktige funksjoner i økosystemene i dynamikken mellom beitegrunnlag, beitedyr og rovdyr. Rovdyr er nødvendige for å opprettholde et stort og variert biologisk mangfold i velfungerende økosystemer.

Alle de fire store rovpattedyrene står på den norske rødlista over truede og sårbare arter, og må forvaltes med den største forsiktighet og i tråd med faglige anbefalinger.

Vår søsterorganisasjon Naturskyddsföreningen har tidligere påpekt at den svenske regjeringens forslag er i strid med faglige forslag som har kommet både fra eksperter og fra tidligere utredninger. Nå er vedtaket et faktum. Konsekvensene er ikke bare negative for svensk natur. Det kan bidra til at både Norge og Sverige mister en sentral del av våre sårbare økosystemer.