Aktivitetstilskudd rovdyr

Alle fylkes- og lokallag i Naturvernforbundet kan søke om aktivitetstilskudd til aktiviteter knyttet til rovdyr.

Aktivitetsmidler knyttet til rovdyrarbeid skal bidra til å styrke påvirkningsarbeid, kunnskapsoppbygging/faktaformidling, kommunikasjon og dialog med andre aktører i relevante rovdyrsaker.

Midler kan også benyttes for å bidra med Innspill til og arbeid opp mot regionale rovviltnemnder samt kunnskapsformidling og dialog med aktører både på regionalt og lokalt nivå.

Søknad skal inneholde konkretisering av planlagte aktiviteter, estimering av antall deltakere på arrangementer og antatt tidsforbruk.  

Eksempel på aktiviteter:

  • Være aktive i media og i offentlige fora for å bidra til en kunnskapsbasert debatt, fokus på rovdyras positive bidrag og økologiske funksjon i økosystemene og de verdiene som rovdyra utgjør som naturlige arter i naturen.
  • Formidle fakta om rovdyr og gjennom det bidra til å øke forståelsen for rovdyr og redusere konfliktnivået i samfunnsdebatten
  • Forsterke Naturvernforbundets tilstedeværelse inn mot de politiske prosessene, og bidra med oppdatert kunnskap og formidle dette på en konfliktdempende måte
  • Oppdatert og formidler nyest mulig kunnskap gjennom seminar, rovdyrkvelder, foredrag etc.
  • Delta aktivt i høringer og forvaltningsprosesser knyttet til rovdyr, inkludert bidrag og eventuell deltakelse inn mot de regionale rovdyrnemndene
  • Bidrar med saklig og faglig kunnskap på møter og konferanser, i mediedebatten og andre dialogplasser med forvaltning, politikere, næringsorganisasjoner og andre relevante aktører


Når du er ferdig med aktiviteten, vennligst send en kort rapport som inneholder to-tre bilder, en oppsummerende avsnitt, og estimert antall deltagere. Husk å inkludere regnskapet. Hvis aktiviteten var et arrangement, ber vi deg også om å inkludere programmet.

Kontaktpersoner i sekretariatet er avdelingsleder og fagansvarlig for rovdyr.

Aktivitetstilskudd 2024

Naturvernforbundet i skogensen
Kontaktperson(Required)
Telefon
E-post
Vennligst dobbeltsjekk at det oppgitte kontonummeret er korrekt.
Navn på prosjekt
Søknadsbeløp
Hvor i landet skal aktiviteten gjennomføres
Er det et spesielt tema du søker midler fra?
Dersom du søker om midler fra skogprosjektet må man bruke et annet skjema.
Max. file size: 64 MB.
Last opp budsjettet. Husk å sjekk at søknadsbeløpet blir riktig.
Hensikten med disse midlene er å bidra til tiltak som skal skape aktivitet i lokallaget/fylkeslaget, og at denne aktiviteten i så stor grad som mulig skal være utadrettet og gjerne ha potensiale for å verve nye medlemmer.