Anmelder bildekk-utslipp fra nasjonalt behandlingsanlegg

Naturvernforbundet har politianmeldt ulovlige utslipp av oppklipte bildekk til sjø ved Ragn-sells behandlingsanlegg for kasserte bildekk på Skjerkøya i Bamble kommune.

Også Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har anmeldt forholdet og bedt om opprydding. Naturvernforbundet anmoder politiet om å etterforske utslippene med sikte på strafferettslig forfølgning.

-Dette er grov forurensning. Anlegget for mottak og fragmentering av kasserte bildekk på Skjerkøya er en av hovedlokalitetene for dekkretursystemet i Norge, og håndterer dermed svært store mengder dekk. Nylig avdekket statsforvalterens inspeksjon med undervannsdrone store mengder dekkavfall på sjøbunnen, forteller Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark, og forklarer at det ved lasting av dekk-klipp på skip må ha forekommet utstrakt søl. Naturvernforbundet har mottatt en rekke tips om forholdet. Det har foregått over tid.

– Det er sjokkerende og skuffende at en avfallsbedrift kan forsøple og forurense slik.

Naturvernforbundets anmeldelse viser blant annet til bedriftens driftstillatelse:

Vilkår 5.3.4 krever: Det skal etableres rutiner som sikrer at dekk og dekklipp ikke kommer på avveie på land eller i sjø ved lasting og lossing på skip.


Ved Statsforvalterens tilsyn ble det ved hjelp av undervannsdrone påvist store mengder dekklipp langs havbunnen utenfor lekter som benyttes til av- og pålasting, se eksempel under på foto fra inspeksjonsrapporten. Tilsynet viste i tillegg at det var lagret store mengder dekklipp på lekteren, også dekklipp som lå helt ute på kanten. Lekteren er ikke utstyrt med kanter/sikring som hindrer dekklipp som lagres på lekteren fra å falle i sjøen. Kjørebro ut til lekteren har heller ikke sikret med kanter og var også dekket av dekklipp under tilsynet.

Forholdene er i strid med klare vilkår i bedriftens tillatelse etter forurensningsloven om at det skal etableres rutiner som sikrer at dekklipp ikke kommer på avveie. Det er også i strid med forurensningsloven § 7 annet ledd, som uavhengig av vilkårene i tillatelsen pålegger den ansvarlige å sørge for tiltak for å hindre forurensing. Naturvernforbundets anmeldelse peker dessuten på at bedriften også tidligere har blitt kjent med dekk-klipp søl, uten å rydde opp skikkelig.

-Opprydding av sjøbunnsforsøpling som dette i Frierfjorden kan vise seg å bli spesielt dyrt og komplisert, det er nemlig historisk miljøgiftforurensning i sjøbunnen som ikke får virvles opp, i tillegg til det som måtte ha spredd seg av mikroplast og miljøgifter fra dekkavfallet, sier marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Anmeldelsen kan leses i sin helhet her.

Plastforurensning i havet er i dag et omfattende miljøproblem som blant annet påfører skader på dyr. Plast brytes ikke lett ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden. Bildekk inneholder plast, og er den største kilden til mikroplast i havet. Det meste kommer som avrenning fra veier, men dekklipp dumpet i sjøen vil over tid også brytes ned til mikroplast. Det vil bli stor, lokal konsentrasjon ved utslippsstedet. Forskning viser at det kan lekke helse- og miljøfarlige stoffer til sjømiljøet fra oppkappete bildekk. Avviket som nå er avdekket utgjør derfor stor miljøskade i seg selv, men bidrar også til vedvarende plastforurensing i havet.


Foto: Luftfoto av dekkhåndteringsanlegget på Skjerkøya som nå er anmeldt for søl av dekk-kapp til fjorden. Bildet er fra forskningsartikkel Halsband et al (2020) Car Tire Crumb Rubber: Does Leaching Produce a Toxic Chemical Cocktail in Coastal Marine Systems? med original bildetekst «Example of CRG storage and production facilities located adjacent to port and open sea areas near Porsgrunn, Norway. Aerial image generated using Google Maps (2020).»

——————-

Les mer om saken hos NRK 12.1.2021 Her er sjøbunnen dekket av tonnevis med bildekk

Har du gjort funn av avfall på avveie langs norskekysten? Meld gjerne observasjoner i Naturvernforbundet strandryddegruppe for de som vil spore opp forsøplingskilder:
2-minutters strandrydding Norge -Se hva jeg fant!

Kontaktperson i Naturvernforbundet om anmeldelsen: generalsekretær Maren Esmark og fagrådgiver Per-Erik Schulze (418 56 697, pes@naturvernforbundet.no).