– Årets ulvekvote er ren galskap

Rovviltnemndene har samlet foreslått at inntil 61 ulver kan skytes i vinterens jakt. – En så høy nasjonal kvote er fullstendig meningsløs. I april 2021 var det 30 helnorske ulver her i landet. En jaktkvote som er dobbelt så stor som den kjente bestanden er jo ren galskap, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Ulv skog grønt

Naturvernforbundet klager nå på flere av de åtte rovviltnemndenes jaktkvoter, blant dem vedtaket i region 4 og 5 om å skyte inntil 12 ulver utenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo og Akershus. De kommer i tillegg til de 32 ulvene som nemndene har foreslått å skyte innenfor ulvesonen, et forslag som ennå ikke er vedtatt.

– Det betyr i verste fall en total avskyting på inntil 44 ulver i og inntil ulvesona. Dette er helt uforenelig med moderne bevaringsbiologiske prinsipper og naturmangfoldlovens bestemmelse om å sikre en langsiktig levedyktig bestand, sier Håpnes.

– Vi mener at dette er en fullstendig uforsvarlig kvote. Den er i strid med naturmangfoldloven og våre internasjonale forpliktelser knyttet til Bern-konvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Vedtaket er også i strid med nemndas mandat nedfelt i rovviltforskriften, og det bryter med Stortingets todelte målsetting som sier at rovdyra skal forvaltes på en økologisk og bærekraftig måte, sier Håpnes.

Han påpeker at vedtak oppfattes som konfliktdrivende og at begrunnelsen for den høye kvoten er tendensiøs og tilpasset næringsinteresser på bekostning av en kritisk truet art.

Seks andre rovdyrnemnder har satt egne kvoter for skyting av 19 ulver. Det kan bety at det vedtas en nasjonal kvote på 61 ulver som kan skytes i Norge i lisensperioden fra 1. desember i år til 31. mai 2022 før vedtakene er klagebehandlet.

Naturvernforbundet påpeker særlig at rovviltnemnd 4 og 5 i Hedmark, Oslo og Akerhus ikke har tatt hensyn til begrepet samlet belastning, § 10 i naturmangfoldloven, siden kvoter i andre regioner ikke har vært vurdert. Naturmangfoldlovens §§ 4-12 er heller ikke vurdert samlet ettersom den totale nasjonale kvoten ikke er tatt hensyn til.

– Når disse forholdene ikke er avklart, er det faglig helt umulig å vurdere bestandens langsiktige levedyktighet (§ 5) og samlet belastning (§ 10) i naturmangfoldloven. Dermed kan ikke lovens bokstav og rovviltforskriftens føringer ivaretas, konkluderer Arnodd Håpnes.

– Blir nemndenes vedtak stående, vil være en helt uakseptabel forvaltning av en fredet og kritisk truet art. Derfor påklager Naturvernforbundet vedtaket i region 4 og 5 og ber om at fellingskvoten på 12 ulver på utsiden av ulvesonen må reduseres betydelig. Naturvernforbundet vil også påklage skyting av fire familiegrupper på inntil 32 ulver inne i ulvesonen, hvis det blir vedtatt slik nemndene har foreslått, sier Håpnes.

Bakgrunnssinformasjon

– Siden 1. desember 2020 er 30 ulver kjent drept i Norge.

– Når vi trekker fra drepte ulver fra forskernes siste bestands-rapport (www.rovdata.no) stod vi før sommerens ynglinger med kun 28-29 helnorske ulver fordelt på tre helnorsk familiegrupper og fire revirmarkerende par, samt noen få streifdyr.

– Rovdyrnemndene legger altfor lite vekt på den svært store avgangen av ulv som har skjedd siste året. I tillegg inkluderes til og med døde dyr i tallmaterialet. Naturvernforbundet må nok en gang påpeke at en jaktkvote må settes på basis av antall levende dyr som kan ha et potensiale for å bidra til å sikre at bestandsmålet kan nås neste års.

– Naturvernforbundet opplever et vedtak som ikke er i tråd mot den todelte målsettingen i rovdyrforliket.

– Den trusselen som ulovlig jakt utgjør er ikke vurdert eller diskutert i vedtaket. Det er en betydelig faglig svakhet, siden det foreligger en del kunnskap om ulovlig ulvejakt og dens negative påvirkning på bestanden.

Kvoter for ulvejakt i Norge sesongen 2021-2022

Region 1: 3 ulver

Region 2: 2 ulver

Region 3: 7 ulver

Region 4 og 5: 12 ulver utenfor ulvesona. Forslag på å skyte 32 ulver inne i ulvesona, dvs til sammen 42 dyr før klagebehandling av vedtakene.

Region 6: 2 ulver

Region 7: Ikke registrert lisensjaktkvote, men har en stående skadefellingskvote på 2 ulver til februar 2022.

Region 8: Ikke registrert kvote per nå, men har en stående skadefellingskvote på 3 ulver til februar 2022.