Ber statsråden om å redde norske ulver

Naturvernforbundet ber nå klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å gripe inn og hindre jakt på opptil 59 ulver i vinter. Rovviltnemndene har satt skyhøye jaktkvoter, til tross for at den siste offisielle bestandstellingen viste en norsk ulvebestand på 54-57 ulver.


– Ulvekvoten er et skrekkeksempel på manglende faglig naturforvaltning av en kritisk truet dyreart i Norge. Dette er fullstendig uakseptabelt, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har nå sendt brev til statsråd Barth Eide og bedt departementet om å en foreta en helhetlig vurdering av hvor mye jakt den norske ulvebestanden tåler. De åtte rovviltnemndene har bestemt sine jaktkvoter uten å vurdere den totale kvoten og den samlede belastningen jakten vil få.

– Dette viser hvor skandaløs rovdyrpolitikken i Norge er. Her er det jakt på flest mulig ulver som gjelder, ikke kunnskapsbaserte, faglige vurderinger, sier Håpnes.

Vil skyte de fleste ulvefamiliene
Rovdyrnemndene har gjennom åtte forskjellige vedtak satt en total jaktkvote på 59 ulver i Norge i vinter. Den siste offisielle bestandstelling viste en norsk ulvebestand på 54-57 ulver i 6,5 familiegrupper i Norge hvorav tre helnorske familiegrupper (www.rovdata.no 01.06. 2021). Nemndene har vedtatt at fire av disse familiegruppene skal utryddes. Hvert enkelt vedtak er gjort isolert fra de andre, og ingen har vurdert den totale jaktkvoten. Vinterens ulvejakt er heller ikke vurdert i lys av naturmangfoldlovens bestemmelser om samlet belastning eller om felling er til skade for bestandens overlevelse.

– Vi ber statsråd Barth Eide om å gripe inn og redusere jaktkvotene. Her trenger vi snarlige endringer. Vi snakker om en kritisk truet dyreart som er svært fåtallig i Norge, sier Håpnes.

Ber om faglig vurdering
I brevet til klima- og miljøminister Barth Eide ber Naturvernforbundet om at det foretas en faglig totalvurdering av vinteres jaktkvoter. Skyting av inntil 59 ulver i Norge i vinter må vurderes opp mot naturmangoldlovens §§ 4-10, med særlig vekt på § 5 om langsiktig overlevelse, § 8 kunnskapsgrunnlaget og § 10 om samlet belastning samt § 18 om felling er til skade for bestandens overlevelse.

«Vi ber om at Klima- og miljøverndepartementet (KLD) endrer praksis på dette snarest. Vi ber om at de totale kvotene også blir faglig vurdert opp mot relevante økologiske parametere og naturmangfoldloven samt nasjonale bestandsmål. Det må etableres et system for å kunne vurdere og justere når totalkvoter samlet blir altfor høye og for å kunne foreta en kunnskapsbasert vurdering av samlet belastning opp mot bestandens langsiktige overlevelse,» står det i Naturvernforbundets brev til Barth Eide.

– Parodisk naturforvaltning
– Det verste er at samme praksis gjelder for jervekvoter, noe Naturvernforbundet har påpekt gjennom flere år, sier Arnodd Håpnes.

– Problemet er at miljømyndighetene ikke tør å gjøre endringer på de politiske rovdyrnemndene sine vedtak. Dette er nå en parodisk naturforvaltning, der truede arter er de store taperne. Naturvernforbundet forventer at statsråd Barth Eide snarest tar ansvar og sikrer en kunnskapsbasert forvaltning av rovdyr, der totalkvoter aktivt endres av Klima- og miljøministeren, slik at ulvejakten reduseres betydelig kommende vinter, sier Håpnes.