Boring for klimaets skyld?

Samtidig som norske utslipp av klimagasser øker, ruller Statoil ut en svær annonsekampanje for å fortelle oss at klimaødeleggende olje og gass er helt nødvendig om verden skal få nok energi, skriver Lars Haltbrekken og Elisabeth Sæther i denne kronikken.

Utsikt over Vikspollen Vestavågøy

Samtidig som norske utslipp av klimagasser øker, ruller Statoil ut en svær annonsekampanje for å fortelle oss at klimaødeleggende olje og gass er helt nødvendig om verden skal få nok energi. Statoil kan berolige oss, de tar oppdraget! En kan nesten mistenke Statoil for å regulere annonsebudsjettet sitt i takt med utslippene.

Statoil vet at de har et alvorlig imageproblem. Statoils produkter; olje, gass og snart tjæresand er en alvorlig trussel mot kloden. I løpet av de neste 100 årene kan milliarder av mennesker og dyr få sine leveområder ødelagt av at havet stiger, tørken brer om seg, matproduksjonen ødelegges og mangelen på rent vann blir større.

Energiutfordringen. Men hvordan skal vi klare å skaffe energi til de drøyt en milliard menneskene som ikke har tilgang til elektrisitet i dag? Dette er energiutfordringen og er Statoils svar på tiltale når de konfronteres med klimautfordringen. Verdens fattige, som i dag ikke har tilgang på strøm, er også de som rammes hardest av klimaendringene. Statoils løsning på energiutfordringen, økt produksjon av fossil energi er å gjøre de fattige en stor bjørnetjeneste. Dessuten, er det egentlig de fattige Statoil har i tankene når de vil bore utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja? Har de virkelig tenkt å selge oljen til en pris de fattige sør for Sahara kan takle?

FNs klimapanel kom nylig med en rapport om potensialet for fornybar energi, hvor de slår fast at 80 prosent av verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen 2050. I rapporten konkluderer de videre med at det er en rekke sosiale hensyn som gjør at fornybare energikilder er mer gunstig for utviklingsland enn fossil energi.Blant annet pekes det på at fornybar energi i noen tilfeller kan være billigere enn fossile energiløsninger i fattige, rurale områder.

Kampen om de kloke hodene. Gjennom annonsekampanjen forteller Statoil at den største begrensningen for å finne nok olje i framtiden ikke ligger i ressurstilgangen under bakken, men i hodene våre. Det kan være, men tanken om at Statoil skal bruke våre klokeste hoder til å finne mer olje under bakken i de neste tiårene, blir som å øse vann inn i det synkende skipet. Oljeindustrien i Norge med Statoil i spissen er store, lønnsledende selskaper. Et IT-selskap eller et selskap innenfor fornybar energi har vanskelig for å konkurrere med Statoils lønnsnivå. Dette representerer en stor utfordring i klimaarbeidet, og er i seg selv et argument for å gi fornybarindustrien bedre rammevilkår.

Oljeboring i Arktis. Nordpolen og resten av de arktiske områdene påvirkes raskest av menneskeskapte klimaendringer. I løpet av vårt århundre kan Arktis bli nesten isfri sommerstid, i følge en rapport som ble lagt fram i mai, under møtet i Arktisk råd Endringene i Arktis vil ha globale ringvirkninger. Havnivået er antatt til å øke med 0,9 -1,6 meter innen år 2100 og smelting av is i Arktis vil være et stort bidrag til denne havnivåøkningen. Flere øysamfunn i Stillehavet står i fare for å bli utslettet. Men der verdenssamfunnet ser utfordringer, ser Statoil muligheter. I reklamekampanjen bedyrer Statoil at de vil være blant pionerene til å bore etter olje i Arktis. Mens mindre isdekke i Arktis betyr store konsekvenser for naturen i nord og folk som lever av den, gjør Statoil boreriggene klare for å få opp oljen og gassen som før var utilgjengelig under isdekket.

På tide med nye ideer? Én av påstandene i Statoils reklamekampanje treffer blink: Tidene har aldri vært bedre for gode ideer. Det er fullt mulig å løse klimaproblemet. Mange av løsningene sitter vi på allerede i dag, som mer effektiv bruk av energi, utbygging av kollektivtransport og utslippsfrie kjøretøy. Andre løsninger vil innebære teknologi som ikke engang er påtenkt i dag. Mens Statoil prøver å legitimere en stø kurs mot fortsatt klimaforurensning bør selskapets eiere be Statoil gjennomføre klimatiltaket som er vel kjent for oss allerede; skrinlegg jakten på nye olje- og gassressurser, bruk hodet på det som løser problemet, ikke det som skapte det.