Derfor bør du resirkulere aluminiumsfolien

Aluminiumsproduksjon fra rent malm alene står for 1 prosent av verdens klimagassutslipp.* Du kan redusere utslippene ved å velge produkter som bruker lite aluminium og levere ren aluminiumsfolie og andre aluminiumsprodukter til resirkulering.

Det er behov for betydelig reduksjon av klimagassutslipp for med rimelig sikkerhet nå målet om at jordens gjennomsnittstemperatur ikke skal øke mer enn 2 grader Celcius og dermed unngå alvorlige klimaendringer. Mer konkret må verdens klimagassutslipp reduseres med mellom 40 og 70 prosent fra 2010-nivå innen 2050.  Dette betyr en kraftig reduksjon i klimagasser i så godt som i alle sektorer. Et forskningsprosjekt ved NTNU** har derfor sett på hva som må til for å redusere klimagassutslippene i aluminiumsindustrien med minst 50 prosent innen 2050, sammenliknet med år 2000.

Vi kan halvere klimagassutslipp fra aluminiumsindustrien ved å:

  1. Stabilisere aluminium i bruk på gjennomsnittlig 200 kg per person i år 2050, noe som tilsvarer omtrent det nivået av aluminium som er i bruk i Storbritannia og Frankrike i dag. Denne bruken inkluderer all bruk av aluminium i bygningsmaterialer, biler og andre produkter, slik som aluminiumsfolie. Til sammenlikning er mellom 10 og 60 kg per person i bruk i U-land i dag, mens industriland som Nederland og USA har omlag 500 kg per person i bruk.
  2. Gjenvinne mer enn 90 prosent av aluminiumet i omløp . Gjenvunnet aluminium bruker nemlig mindre enn 10 prosent av energien som går med til å produsere nytt aluminium.
  3. Utvikle banebrytende ny miljøteknologi som tas i bruk i alle ledd av produksjonsprosessen.

                
Stor variasjon i klimagassutslipp blant dagens  aluminiumsprodusentene
Ifølge Europakommisjonen har Norge og Island de klart laveste utslippene av klimagasser blant de største aluminiumsprodusentene. Gjennomsnittet i Norge var 2,2 tonn CO2-ekvivalenter per tonn aluminium i 2008, mens kinesiske aluminiumsverk slapp ut 16,5 tonn CO2-ekvivalenter per tonn aluminium. Aluminiumsproduksjon er svært kraftkrevende og en stor del av forskjellen i klimagassutslippene kan forklares av forskjellige utslipp i kraftproduksjon i produksjonslandet.

Dagens gjenvinningsgrad høy, men ikke høy nok
Aluminiumsproduksjon er svært energikrevende, men gjenvunnet aluminium bruker om lag en tidel av energien. Høy gjenvinningsgrad er derfor viktig for å redusere klimagassutslipp og annen miljøbelastning knyttet til høy energibruk. Ifølge Loop ble nesten 63 prosent av aluminiumet gjenvunnet i 2013. Det betyr at det fortsatt er et godt stykke igjen før vi har gjenvinningsraten som må til for å halvere klimagassutslippene.


Hvordan kan du som enkeltperson bidra?

  1. Gi aluminium lengre levetid. Pant bokser, lever metall inkludert aluminium i glass- og metallboksen. Aluminiumsfolie kan for eksempel bli til makrell-i-tomat-bokser og sykler.  Ifølge loop.no sparer en gjenvunnet makrell i tomat-boks CO2-utslipp som tilsvarer 1,5 km bilkjøring. NB! Det kan være noe ulike regler for innlevering av aluminiumsprodukter, blant annet krever f.eks. renovasjonsselskapet BIR at emballasjen skal være helt ren for at den skal leveres i til glass- og metallgjenvinning. Få mer informasjon hos ditt lokale renovasjonsselskap.
  2. Velg produkter som bruker lite eller ingenting aluminium. En sykkel bruker mindre aluminium enn en bil. En tresleiv bruker åpenbart mindre metall enn en sleiv laget av metall. Du kan også være bevisst på valg av bygningsmaterialer når du velger bolig.
  3. Velg lett med vett. Velg produkter med aluminium eller andre lette materialer dersom det er en klimagevinst å hente på at produktet er lett. Aluminium (eller andre lette materialer) bør brukes i transportmidler som bil og trikk for å spare vekt og dermed redusere utslipp.
  4. Velg produkter med en stor andel gjenvunnet aluminium og minst mulig klimagassutslipp forbundet med produksjon. Skal du kjøpe noe i aluminium, sjekk om du kan finne informasjon om andel som er laget av gjenvunnet materiale (lavt energiforbruk) og hvor store klimagassutslipp som er forbundet med produksjon og drift. Finner du det ikke? Spør i kassa eller forhandler. Du har rett på informasjon om produktets miljøkonsekvenser (les om miljøinformasjonsloven).

Fotnoter:
*Tall hentet fra denne Gemini-artikkelen om resirkulering av aluminiumsbokser.
**Vi viser til følgende forskningsartikkel: Liu, G., Bangs, C. E. og Müller, D.B. (2012) «Stock dynamics and emission pathways of the global aluminium cycle»