Dette redder ikke ulven!

Ulven er rødlista og en kritisk truet art i Norge. Regjeringens anbefalinger om norsk ulveforvaltning, vil de fortsette å være det. – Det er skuffende at Regjeringen ikke har ambisjoner om bedre livsvilkår for vårt mest utryddingstrua pattedyr, sier Arnodd Håpnes, fagrågiver i Naturvernforbundet.

 -Regjeringen fortjener honnør for at den tydelig slår fast at Norge har et klart, selvstendig ansvar for å bidra til å ta vare på ulvebestanden, som en direkte følge av Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven, sier Arnodd Håpnes, fagrådgiver i Naturvernforbudnet. 

– Dette parkerer definitivt de aktørene som har prøvd å så tvil om Bernkonvensjonens gyldighet og vårt ansvar for å bevare ulven i norsk natur.  Det er også bra at Regjeringen denne gangen ikke anbefaler svekkelse av bestandsmålet for ulv, men det skulle også bare mangle. All kunnskap tilsier at bestandsmålet må øke og at ulvesona bør utvides. Likevel er det et lyspunkt at en omkamp for en gang skyld ikke legger opp til å svekke rovdyras situasjon ytterligere, sier Håpnes. 

Naturvernforbundet forventer at Stortinget  styrker ulvens mulighet for å overleve på et levedyktig nivå, slik Naturmangfoldloven krever. Det krever i så fall at det nasjonale bestandsmålet økes og at ulvesona utvides utover Regjeringens anbefalinger. En større ulvesone vil også øke fleksibiliteten i forvaltningen.

– Det er skutt minst 33 ulver i Norge de to siste åra, i tillegg kommer mørketallene fra krypskyting. Med en fast bestand på ca 30 dyr, er dette meningsløst høyt, sier Håpnes. Østmarkaflokken, som hadde «yngle-rett» som ett av tre ulvepar som befant seg innenfor sonen, er nå ødelagt etter at den ene foreldren ble felt etter at det var blitt påberopt nødverge, og fordi den andre forelderen fikk et dødelig angrep av skabb. Dermed er en av tre «lovlige» ulveflokker satt ut av spill. Dette illustrerer hvor ekstremt sårbar forvaltning det legges opp til. Både lovverk, konvensjoner og faggrunnlaget for ulv tilsier styrket vern av ulven, sier Arnodd Håpnes.