Driftskonsesjon til dumping av gruveslam i Førdefjorden – en miljøkatastrofe

I dag kom nyheten om at Direktoratet for mineralforvaltning innvilger Nordic Minings driftskonsesjon til gruvedrift i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane. Gruveavfallet skal dumpes i Førdefjorden, som er gitt beskyttelse som nasjonal laksefjord. – Dette vedtaket er ikke til å forstå, og det er miljøkriminalitet satt i system, sier leder av Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Anne-Line Thingnes Førsund

Det er gitt tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn med gruveslam i Førdefjorden. Dette til tross for at den nasjonale laksefjorden er særdeles ren og artsrik med fullt fungerende økosystem. Den er en gyte- og sjømatfjord som har gitt grunnlag for bosetting og næring i flere tusen år.

– Utslippet vil ramme det marine livet, og med det de naturbaserte næringene, sier landsstyrerepresentant Anne-Line Thingnes Førsund i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

– Ikke bare Havforskningsinstituttet, myndighetenes eget rådgivningsorgan, men også en samlet sjømatnæring, reiselivsnæring, 33 internasjonale miljøorganisasjoner og en samlet norsk miljøbevegelse, har på det sterkeste advart mot gruvedumping i Førdefjorden. Hadde man isteden beskyttet fjorden ville den kunne fortsette å være en evig, selvfornyende ressurs også i framtida, sier Thingnes Førsund.

I løpet av de siste årene har beskrivelsen av prosjektet endret seg svært mye.

– Samfunnsnytten har blitt mindre samtidig som de negative konsekvensene for miljøet har blitt større, sier Ask Lundberg.

– Det er dessuten ulovlig å forurense unødvendig ifølge forurensingsloven, og dagens teknologi muliggjør langt mer miljøvennlige løsninger enn å dumpe restmassene i sjøen. Dette er en foreldet og svært skadelig industrimetode, men Nordic Mining ønsker denne løsningen fordi den er billigst, sier Ask Lundberg.

– Av samme grunn vil de også kappe toppen av Engebøfjellet, en helt uakseptabel metode som gir irreversibel landskapsskade.

Norge er et av bare fem land som tillater dumping av gruveslam i sjø og frivillig ødelegger fjorder og havområder på denne måten. Snart blir vi et av fire, siden Chile har besluttet å avslutte praksisen innen 2023.

– Hvorfor skal vi ødelegge Førdefjorden og Repparfjorden, to verdifulle sjømatfjorder med yrende liv, når vi vet hvor ødeleggende denne praksisen er, spør Ask Lundberg.

Koronakrisen har vist oss nødvendigheten av lokal og nasjonal matproduksjon, hvor fjordene byr på enorme matressurser. Å dumpe restmasser er ikke bare sløsing med marine ressurser, men også med mineralressurser som kunne blitt brukt.

– Dette er en avgjørelse vi vil klage inn til høyeste instans. Vi vil også jobbe for at potensielle investorer innser hvor miljøskadelig dette prosjektet faktisk er. De kan ikke støtte et allerede internasjonalt kjent prosjekt som resten av verden ikke forstår hvordan er mulig å få realisert. Det er helt utrolig at dette skjer i en tid hvor artene utryddes i et voldsomt tempo og verdens store utfordring er å holde sjøen, vårt felles matfat, ren, sier Thingnes Førsund.