Tiltakene må bidra til å løse klima- og naturkrisa

Helt feil når lederen i programkomiteen til Høyre, Linda Ofstad Helleland hevder at vi ikke har råd til å ta hensyn til miljøet. Tvert imot – om det er noe vi ikke har råd til nå, så er det å fortsette i de samme sporene som før.

I et møte med statsminister Erna Solberg idag holdt leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, denne innledningen:

Takk for invitasjonen.

Koronaepidemien stiller oss overfor en stor, global krise i økonomi, helse og samfunn.

Vi har likevel en mulighet til å bruke krisen konstruktivt til å ta nye retningsvalg og omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning, slik at tiltakene mot situasjonen vi nå står i, bidrar til å løse klima- og naturkrisa.

Og vi må lære av situasjonen vi var i under finanskrisa. Da sank også verdens utslipp, men da krisa var over, endte verden opp med enda høyere utslipp enn tidligere. Vi er derfor nødt til å lære av den manglende omstillingen for mer enn ti år siden og bruke anledningen til å skape et mer bærekraftig Norge.

Her er det verd å vise til gårdagens oppslag med lederen i programkomiteen til Høyre, Linda Hofstad Helleland, som sier vi ikke lenger har råd til å ta hensyn til miljøet. Tvert imot – om det er noe vi ikke har råd til nå, så er det å fortsette i de samme sporene som før.

Vi har sendt flere brev med en rekke ulike miljøorganisasjoner med innspill den 25. mars, og et eget utdypende brev 22. april, vil konsentrere meg om noen av tiltakene her.

Invester i miljøvennlig transport- og infrastruktur
Handler både om å satse på vedlikehold av jernbanen og overføring av gods fra vei til bane, kollektivinvesteringer i byene, satsing på el-ferjer og el-hurtigbåt og investeringer til gang- og sykkelveinettet. Gode investeringspakker til dette vil både bidra til verdifulle oppdrag til anleggsbransjen, og lavere klimagassutslipp fra en stor utslippssektor i Norge

Et mer sirkulært samfunn
Vi vet at vi må endre måten vi lever på, fra å i stor grad være bruk og kast, til en sirkulær økonomi. Herunder er det svært mange ulike måter regjeringen burde innrette politikken. Det ene er selvsagt å satse på økt energieffektivisering, slik at vi kan frigi strøm og bruke det til utfasing av nettopp fossil energi.

Flere tusen arbeidstakere er i dag sysselsatt i bedrifter som arbeider med å installere varmepumper, ventilasjonsanlegg og solenergianlegg. Dette er arbeidsplasser i små og store firmaer over hele landet, og ved å styrke Enovas støtteordninger til husholdninger, bidrar man og til å sikre disse.

Gjenbruk og reparasjon er viktig for å oppnå en sirkulær økonomi, som sparer samfunnet for ressurser, naturødeleggelser og klimagassutslipp. Reparasjon krever arbeidskraft, og dette er dyrt. En måte å stimulere denne delen av økonomien på vil være å fjerne merverdiavgiften på reparasjoner og heller operere med nullsats. Dette kan iverksettes raskt.

Vil vi understreke at krisetiltakene ikke innebærer reduksjon i eller bortfall av miljøavgifter
De har en viktig funksjon i arbeidet for å oppnå en effektiv miljøpolitikk, og miljøutfordringene er på ingen måte løst. Bortfall av miljørelaterte avgifter, som CO2-avgifter og flypassasjeravgiften, vil bidra negativt.

Vi vil på det sterkeste advare mot å innføre endringer, blant annet i form av skattelette eller skatteutsettelser, for olje- og gassindustrien. Nå som utslippene må reduseres drastisk, er vi nødt til å ta innover oss at heller ikke norsk petroleumsvirksomhet kan fortsette som før.

Regjeringen bør derfor (a) lage en oversikt over ferdig planlagte oppdrag for leverandørindustrien som kan igangsettes umiddelbart, som ikke innebærer økt olje- eller gassutvinning, (b) framskynde og øke investeringer og forskningsmidler til grønne næringer og klimajobber, som CCS, grønn skipsfart og så videre, og (c) opprette ekstra støtteordninger for omskolering/upskilling av arbeidere i petroleums- og leverandørindustrien, slik at tempoet i det grønne skiftet økes betraktelig.

Les Naturvernforbundets innspill 

Sivilsamfunnet må høres og involveres – også i krisetider
Brev til relevante statsråder og direktorater: (Sendt 26. mars 2020)

Strakstiltak angående koronavirus og oljeprisfall
Brev til regjeringen og relevante statsråder (Sendt 12. mars)

Koronakrisen: Framtidsretta tiltak for natur og klima
Fellesbrev på initiativ fra SABIMA, sammen en rekke miljø- og friluftslivsorganisasjoner:

Koronakrisen kan bli dramatisk for villaksen og sjøørreten
På initiativ fra Norske lakseelver, sammen en rekke miljø-, villaks- og friluftslivsorganisasjoner