En redningspakke for naturen

Over 300 forslag til endringer som må skje i norsk politikk og forvaltning. Det er den redningspakken norsk miljøbevegelse har levert, for at Norge skal klare å nå de 23 målene i FNs naturavtale innen 2030.

rapport forside

Naturvernforbundet har sammen med Forum for utvikling og miljø, BirdLife Norge, Framtiden i våre hender, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond lansert en omfattende veileder som tar for seg hvordan Norge skal nå målene i naturavtalen innen 2030.

– Et naturrikt land som Norge, med ansvar for både europeisk villmark, Arktis og store havområder, må sørge for representativt vern av minst 30 prosent av hav og land, og restaurere minst 30 prosent av ødelagt natur innen 2030. Det er også viktig at det blir forbudt å omgjøre vernet når det først er vedtatt. Om ikke Norge kan gå foran, hvem kan da? spør Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

19. desember 2022 fikk verden på plass en global naturavtale som skal stanse naturtapet og gi oss mer natur innen 2030. FNs naturavtale markerer et veiskille for verdens natur, og det ambisiøse rammeverket er noe alle land, inkludert Norge, må følge opp.

«For naturen» er en redningspakke for naturen, og det største produktet en omfattende miljøbevegelse noen gang har samarbeidet om å levere, med enighet om over 300 konkrete forslag til både politiske, juridiske og maktstrukturelle endringer som må til for at Norge skal nå målene i naturavtalen, og stanse og reversere tapet av natur.

Oppfølgingen av naturavtalen vil kreve en vesentlig omlegging av all naturforvaltning i Norge, da vi skal verne 30 prosent av hav- og landområdene våre, restaurere 30 prosent av våre ødelagte naturområder og bruke all natur på en helt annen måte enn før. Tiltakene som presenteres i «For naturen» er en totalpakke av konkrete anbefalinger til tiltak for gjennomføringen av alle naturavtalens 23 delmål. Det vil sette oss i stand til å ivareta norsk natur på både kort og lang sikt.

I Norge i dag er det ikke en realitet at naturhensyn skal komme først, selv om vi tilsynelatende har lovgivning som skal beskytte og ivareta naturhensyn i de fleste beslutningsgrunnlag. Derfor etterlyser vi en fullstendig gjennomgang av norsk lovgivning for å sikre at den er i tråd med naturavtalens målsettinger, og presenterer i «For naturen» rundt 20 konkrete forslag til lovendringer som vil styrke naturens rettssikkerhet.