Omstilling med hensyn til naturen

Det er viktig at Norge støtter energiomstillingen i Europa, men Naturvernforbundet er kritiske til enkelte forslag til endringer i fornybardirektivet.

Kullgruven Garzweiler

Naturvernforbundet har sendt innspill til den norske høringen av tre EU-direktiver. Vi er kritiske til forslag til endringer i fornybardirektivet som vil svekke natur- og miljøforvaltningen.

Europakommisjonen har lagt frem forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. Forslagene er en del av REPowerEU som er EUs ambisjoner om å bli mindre avhengige av russisk gass samt øke fornybarandelen og satsingen på energieffektivisering. Forslagene skal diskuteres i EU-systemet, og i høringen nå har norske myndigheter bedt om synspunkter på forslagene til den videre EØS-prosessen. Direktivene er ikke implementert i Norge.

Naturvernforbundet mener det er viktig at Norge støtter den helt nødvendige energiomstillingen i Europa, men vi er svært kritiske til enkelte forslag til endringer i fornybardirektivet som vil svekke konsesjonssystemet for utbyggingen av fornybar energi.

Hensyn til naturmangfold

Som en del av fornybardirektivet er det forslag om at det skal opprettes såkalte «go to»-soner hvor det skal være raskere å få tillatelser til å bygge ut fornybar energi. Naturvernforbundet mener det må være helt sentralt i den norske posisjonen at det ikke er aktuelt for Norge å svekke vår miljølovgivning og våre prinsipper om tilstrekkelig kunnskap forut for beslutninger og demokratiske prosesser når nye energianlegg, herunder vindkraftverk, skal planlegges. Naturvernforbundet har flere ganger spilt inn at et stort problem med arealforvaltningen og konsesjonsprosessene i Norge er at naturkartleggingene som legges til grunn for beslutningene, har altfor lav kvalitet.

Mer energieffektivisering!

Satsing på energieffektivisering er helt sentralt for EU og det er foreslått å øke målet om energieffektivisering i 2030 fra 9 prosent til 13 prosent. Naturvernforbundet mener Norge må støtte de foreslåtte endringene i energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, og implementere direktivene i Norge. Norge mangler kraftfulle virkemidler for energieffektivisering og bør lære av erfaringene fra andre land.