Energisparing må prioriteres

For å nå våre klima- og naturmål må vi redusere energiforbruket. I dag åpnet Enovakonferansen i Trondheim og Naturvernforbundet etterlyser økt satsing på den konfliktfrie kraften som kan frigjøres i de tusen hjem.

Enova er et av de viktigste verktøyene vi har i klimapolitikken. I mange år har de hatt fokus på å erstatte gamle oljefyringsanlegg med miljøvennlig oppvarming. Det har gitt resultater, og i januar ble det endelig forbudt å fyre med fossil olje. Nå må Enova prioritere å redusere energibehovet i norske bygg.

I 2018 ble ansvaret for Enova overført fra Olje- og energidepartementet til Klima- og miljødepartementet. Da håpet Naturvernforbundet at Enova skulle trappe opp innsatsen for alle de som vil gjennomføre energitiltak i egen bolig. I stedet har Enova det siste året redusert støtten husholdninger kan få for å blant annet installere varmepumpe, balansert ventilasjon og solenergi. Det til tross for at regjeringsplattformen på Granavolden både slår fast at energiforbruket i bygg skal reduseres med 10 TWh innen 2030, og at mulighetene for egenprodusert energi skal styrkes. Videre står det at skal det legges til rette for energieffektivisering i alle deler av norsk økonomi, og EUs energieffektiviseringsdirektiver skal gjennomføres. Her er Norge sinker.

Naturvernforbundet har i flere år kjempet for mer penger til Enova, samt at mer skal gå tilbake til husholdninger som vil bidra til å redusere utslipp og ta vare på naturen. Det er nødvendig med teknologiutvikling og industriprosjekter. Men det er også viktig å utløse det store potensialet for frigjøring av energi i de tusen hjem. Fordi den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Naturvernforbundet har vist i en rapport at en full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering og redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Les vår rapport Fossilfritt Norge!

Naturvernforbundet etterlyser en handlingsplan for regjeringens mål om 10 terawattimer (TWh) energisparing i bygg innen 2030. Det er et ansvar for vår nye klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og vår nye olje- og energiminister Tina Bru. Målet om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg innen 2030 ble første gang vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av energimeldingen tilbake i 2016. I statsbudsjettet for 2020 prøvde regjeringen nok en gang å kvittere ut målet uten å komme med noe nytt.

Et av grepene for å realisere målet om 10 TWh sparing er å trappe opp Enovas innsats for å redusere energibruken i bygg. Stortinget ga en føring i budsjettet for 2015 at Enova skulle stille til disposisjon minst 250 millioner kroner til en rettighetsbasert ordning for energitiltak i husholdningene. I 2017 ble 165 millioner kroner delt ut til husholdningene, og i 2018 ble det brukt om lag 275 millioner kroner til å støtte nesten 15 000 energitiltak i norske boliger. Mye av dette ble brukt til å få faset ut oljefyring før forbudet. Naturvernforbundet mener at det i en ny avtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova bør tydeliggjøres at Enova må levere på målet om redusert energibruk i bygg. Enova må få føringer som sikrer at støtten til energieffektiviseringstiltak i boligmarkedet utvides, og støttesatsene må økes.

Vil du bli energismart?
Sjekk ut www.energismart.no
for tips til hva du kan gjøre for å spare energi!