Fakta om ulveforvaltningen i Norge

Stortinget vedtok i 2004 det såkalte rovdyrforliket som slo fast at det skal være rovvilt i norsk natur og at det samtidig skal legges til rette for beitedyr i utmarka. For å redusere konflikten mellom rovdyr og beitedyr ble det satt et mål om at det kun skal være 3 årlige valpekull av ulv i Norge.

Det ble også laget en «ulvesone» i deler av Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus hvor det skal tillates at 3 ulvepar etablerer seg og får valper.

På nasjonalt nivå er det Klima- og miljødepartementet som er øverste styringsmakt i rovviltforvaltinga, og har hovedansvaret for at den politikken Stortinget har bestemt blir gjennomført.

Gaupe, jerv, bjørn og ulv er trua arter og står alle på artsdatabanken rødliste over arter som har høy risiko for å dø ut fra norsk natur. Alle artene er i utgangspunktet totalfredet for jakt.

Etter rovviltforliket i 2004 ble Norge delt inn i åtte rovviltregioner som styres av en statlig rovviltnemnd sammensatt av  fylkespolitikere og representanter fra Sametinget. Det er rovviltnemndene som med hjelp av Fylkesmannen har hovedansvaret for at tallet på rovvilt holdest på det nivået som Stortinget har vedtatt.

Det er Rovdata som skal telle rovvilt og levere årlige oversikter over hvor mye  rovvilt som er i Norge. Rovdata er politisk uavhengig og leverer kun vitenskapelige data. Norge har i dag en av de beste overvåkningene av for rovvilt i verden.

Det er ikke lov med normal jakt på ulv, så det er rovviltnemdene som setter en kvote for det som kalles lisensfelling. Det er jakt som tillates fordi det er fare for at ulven vil kunne drepe sau eller tamrein. Og det kan gis tillatelse til å skyte ulv som har gjort skade, da kalles det skadefelling.

Både ved lisensfelling og skadefelling er det krav om at uttaket ikke truer bestandens overleving og at målet om å ha beitedyr i utmark ikke kan nås på en annen måte.

Referanser og mer informasjon:
Om rovdyrforvaltningen på Klima- og miljødepartementets side:

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/rovvilt-og-rovviltforvaltning/id2076779/

Rovviltforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242?q=rovvilt

Rovviltnemda i Oslo og Akershus, og Østfold:
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Rovviltnemnda-i-Oslo-Akershus-og-Ostfold/

I Hedmark:

Rovdata har til enhver tid oppdaterte tall på ulv og de andre store rovdyrene http://www.rovdata.no

Våren 2016 behandlet nok en gang Stortinget rovdyrpolitikken, og det ble bla gjort noen justeringer i ulvesonen.

https://www.regjeringen.no/contentassets/6912668f3fcf41079482d6f8ba79e50b/ulvinorsknatur-stortingsmelding21-2016-sammendrag.pdf