Fem kjappe om klimatoppmøtet i Warszawa

Hva er klimamøtet i Warszawa?

Hvert år samles alle verdens land for å jobbe med å styrke arbeidet for å kutte klimagassutslippene og å tilpasse oss de endringene som uansett vil komme. Her diskuteres blant annet kvotesystemer, regnskogbevaring, finansiering og hvordan innsatsen skal fordeles mellom landene. Klimatoppmøtet i Warszawa (COP 19) er det 19. partsmøtet i FNs Klimakonvensjon (UNFCCC).

Hvorfor er Warszawa-møtet viktig?

I 2015 skal verdens land bli enige om en ny, global klimaavtale som skal gjelde fra 2020. Da utløper dagens Kyoto-avtale. Fra 2020 trengs det en avtale hvor alle land bidrar til klimadugnaden på en rettferdig måte, og hvor man sammen klarer å unngå dramatiske klimaendringer. Hvis dette skal oppnås, trengs det jevn og god framgang i tida fram til 2015. Samtidig må landene også øke ambisjonene for utslippskutt for perioden før 2020, slik at ikke sjansen for å unngå dramatiske klimaendringer glipper allerede i dette tiåret.

Hva slags resultat kan man vente seg fra dette møtet?

Det er få som venter store gjennombrudd fra Warszawa-toppmøtet. Men viktig framgang kan og må oppnås. Hvordan de grove hovedtrekkene av 2015-avtalen vil bli, kan Warszawa gi oss svar på. Mange er også opptatt blant annet av at dette møtet må produsere framgang når det gjelder klimafinansiering, altså rike lands bidrag til utslippskutt og klimatilpasning i fattige land. 2014 blir antakelig året da landenes konkrete ambisjoner må komme på bordet. Grunnlaget for dette må da legges i Warszawa.

Hvorfor er det så vanskelig å bli enige?

Det er mange grunner til at klimaforhandlingene er vanskelig. Dypest sett handler det om hvordan verdens land skal fordele imellom seg de små klimagassutslippene vi fremdeles kan tillate oss i dette århundret, hvis vi skal unngå dramatiske klimaendringer. Det er rike land som har skapt klimaproblemet, mens fattige land rammes først og hardest av klimaendringene. Utviklingslandene mener rike land har løpt fra tidligere lovnader om å lede an i å kutte egne utslipp. De rike landene på sin side mener utviklingslandene må ta mer ansvar, siden mange utviklingsland opplever rask vekst i både økonomi og klimagassutslipp.

Hva kan jeg gjøre?

Hva klimaforhandlingene kan få til, avhenger til syvende og sist av den politiske viljen de mange enkeltlandene viser. Melder du deg inn i Naturvernforbundet, er du med på å støtte vårt arbeid for at Norge skal begynne omstillingen til et nullutslippssamfunn, blant annet ved å la olje og gass bli liggende.