Fiskeridepartementet snur om fiskedumping

Fiskeri- og kystdepartementet snur, og vil nå forsøke å endre deler av den norsk-russiske fiskeriavtalen som Naturvernforbundet har reagert kraftig på.

I oktober ble det lagt fram ny fiskeriavtale mellom Norge og Russland som Naturvernforbundet mente ville føre til ulovlig dumping av fisk. Mens det tildigere var totalforbud mot utkast, ble det åpnet for å hive ut igjen fisk som er skadd. Nå snur departementet og sier at de vil forsøke å reforhandle avtalen.
– Dette er en viktig seier. Jeg er glad for at departementet nå ser ut til å ha forstått at det var en alvorlig feil man gjorde når man forhandlet frem denne avtalen med Russland, og er derfor veldig glad for at de snur, sier fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes.

Han sier at dette vil slå positivt ut dersom Russland går med på åendre avtalen.
– Kystvakta kan da gjøre den viktige oppsynsjobben sin med å redusere ulovligheter i fisket. Da kan de, som tidligere, dokumentere ulovligheter med bilder eller video, noe som er umulig med den eksisterende avtalen. 

Forventer reforhandling

Selv om norske myndigheter har sagt at de vil se på avtalen, er det ennå ikke garantert at en ny avtale vil sikre forbud mot utkast av fisk.
– Vi forventer at norske myndigheter setter alle kluter til for å få til en reforhandling av avtalen slik at vi får et totalforbud mot utkast og som gjør det lettere å slå ned på ulovligheter, sier Håpnes.
Han sier at det å få avtalen endret er av stor betydning.
– Det er svært viktig at avtalen blir endret, hvis ikke åpnes det for uforsvarlig utkastpolitikk, noe som både kan bidra til å true bestander, er ressurssløseri og god forvaltning og fastsettelser av fiskekvoter vanskelig.

Svar fra fiskeri- og kystdepartementet til NRK på mail:
«På bakgrunn av den entydige tilbakemeldingen fra norske påtale- og kontrollmyndigheter om at deler av den nye teksten om utkast, i vedlegg 7 til protokollen fra 40. sesjon i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon, innebærer uoverstigelig problemer i forhold til kontroll og bevisføring, har vi fra norsk side måtte meddele den russiske part at vi har innvendinger mot deler av den aktuelle teksten som derfor ikke kan bli stående. Vi har samtidig invitert til videre diskusjoner med sikte på å finne en omforent definisjon av utkast som ivaretar de nødvendige kontroll- og bevishensyn, sier avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet Sverre Johansen.»