Flere motoveier – mindre natur og matjord

Regjeringens forslag til statsbudsjett på samferdselsfeltet innebærer fullt trøkk på utbygging av motorveier gjennom selskapet Nye Veier AS. – Vi snakker her om store utbygginger som styrker bilens konkurransekraft, styrker godstransport på vei framfor bane og gir mer transport totalt sett. Og ikke minst gir de nye veiene store inngrep i natur og matjord, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

 Utbygging av E6 gjennom Åkersvika naturreservat ved Hamar og utbygginger som skjærer gjennom landskapet vest for Kristiansand er blant strekningene som skal bygges ut.

Kanskje mer overraskende er det store kuttet i penger til gang- og sykkelveier. Regjeringen vil kutte i tilskuddspotten til kommunene, fra 123 mill. kroner i 2017 til 76 mill. kroner i 2018. I tillegg vil den mer enn halvere statens egne investeringer i gang- og sykkelveier langs riksveinettet.
– Dette er skuffende og vitner om at regjeringen ikke har forstått behovet for å legge til rette for miljøvennlig og helsefremmende transport. Dette er ingen klapp på skuldra til dem som vil sykle eller har investert i en elsykkel, som gir et stort potensial til å redusere bilbruken også på noe lengre distanser, sier Ask Lundberg.

– For jernbanen er det ingen stor vekst i bevilgningene, så det gjenstår mye for at løftene i Nasjonal transportplan 2018–2029, som Stortinget vedtok før sommeren, blir innfridd.

De større byene får noe mer penger til satsing på kollektivtransport, gjennom ulike avtaler med staten. – Dette er bra og må bidra til at stat og kommune trekker i samme retning for å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv, samtidig som det stilles krav om god arealplanlegging og at byene også tar i bruk virkemidler som begrenser trafikken, til fordel for natur, miljø og folkehelse.