Før gruveavfallet ødelegger fjorden

Hvordan ser det ut under vann i Repparfjorden, hvor gruveselskapet Nussir vil dumpe millioner av tonn med gruveavfall? Undervannsfotografen Erling Svensen har dykket ved det planlagte sjødeponiet og funnet en ren og levende fjord.

Sjønelliker, Metridium senile, repparfjorden, utenfor Markoppneset. Foto Erling SvensenErling Svensen

Sommeren 2021 dykket Svensen i Fægfjorden utenfor Markoppneset, like ved det planlagte deponiområdet på utsiden av Fægfjordholmen. Natur & miljø kan her presentere en serie med bilder fra Svensens dykk. De viser en fjord med klart vann, god sikt og mye liv. Her er sjøanemoner, svamper, sjønellik, korstroll, kråkeboller, ulike typer fisk og et virvar av alger, sjøplanter, skjell og smådyr.

– Repparfjorden er en typisk nordnorsk fjord med tareskoger og forskjellige makroalger. Lenger nede er det fin sandbunn, hvor muslinger, snegler, anemoner, ulike fiskeslag og forskjellige bunnarter lever. Det er en ren og levende fjord, uten synlig påvirkning fra menneskelig aktivitet, forteller Svensen.

Gapaflyndre i Repparfjorden. Foto: Erling Svensen
Gapeflyndre i Fægfjord i Repparfjorden. Gapeflyndrene kan bli opptil 52 centimeter lange og forveksles ofte med små kveiter. Navnet har de fått på grunn av sin store munn. Foto: Erling Svensen

25 millioner tonn gruveavfall

Nussir har fått driftskonsesjon til å utvinne kobber og tillatelse til å dumpe avgangsmassene i fjorden. Deponiområdet vil dekke hele åtte kvadratkilometer, eller 10-15 prosent av fjordens areal. Her skal det etter planen dumpes 25 millioner tonn totalt. Gruveavfallet vil bestå av finmalt steinstøv med høyt nivå av miljøgiftene kobber, nikkel og krom, samt mikroplast og giftige kjemikalier fra gruvedriften. Det er ventet at sterke havstrømmer vil spre finmalte partikler over et større område. Repparfjorden er nasjonal laksefjord og har viktige gytefelt for kysttorsk. Det er gode bestander av torsk, sild, hyse, kveite og flyndre i fjorden, og Repparfjordelva er en populær lakseelv hvor det fanges mellom fem og elleve tonn laks årlig.

Stor sjøanemone, Urticina
eques, og vanlig
kråkebolle pluss mye
små biologi, Rapparfjorden utenfor Markoppneset. Foto: Erling Svensen
Stor sjøanemone, Urticina eques, og vanlig kråkebolle pluss mye småbiologi i Repparfjorden. Foto: Erling Svensen

Historien om en ødelagt fjord

Svensen mener at sjødeponiet vil ødelegge Repparfjorden, på samme måten som i Jøssingfjorden i Rogaland, hvor det ble det deponert store mengder gruveavfall fram til 1984. Etter et dykk i Jøssingfjorden i 2019 sa Svensen at han «aldri hadde sett en så ødelagt natur».

– Den fjorden er død. Det samme vil skje med Repparfjorden og Førdefjorden også, hvis de gjennomfører planene om sjødeponi, sier Svensen.

Selv om det er mer enn tretti år siden gruveselskapet Titania sluttet å deponere restmasser i Jøssingfjorden, er den langt unna å bli friskmeldt. Svensen forteller at sjøbunnen er dekket av et lag med støv.

«Det er ennå lenge igjen før bunnfaunaen er slik den var før deponeringen begynte. Blant annet lekker det metan ut av sedimentene som et resultat av mikrobiell nedbrytning av kjemikalier som ble tilsatt avgangsmassene den gangen. Kun et fåtall arter kan leve i slike omgivelser», skriver forskningssjef Jan Atle Knutsen i Havforskningsinstituttet i en artikkel på instituttets nettsted.

 Ubestemmelig svamp henger fra vraket som ligger i Repparfjorden. Vraket er en bilferge som gikk ned under Den andre verdenskrig. Foto: Erling Svensen
Ubestemmelig svamp henger fra vraket som ligger i Repparfjorden. Vraket er en bilferge som gikk ned under Den andre verdenskrig. Foto: Erling Svensen

Fortsatt spor etter gruvedumping

Også i Repparfjorden ble det dumpet gruveavfall. Det er mer enn førti år siden, og det ble dumpet mindre enn en tidel av det Nussir nå har fått tillatelse til. Likevel kan utslippet, som skjedde mellom 1972 og 1978, fortsatt spores kjemisk i overflatesedimentene, skriver Knutsen i sin artikkel.

Havforskningsinstituttet har frarådet bruk av sjødeponi fordi det vil «representere en alvorlig kjemisk og fysisk forurensning av fjorden».

Fiskeren Edvin Dagsvold husker hva som skjedde sist gang det ble dumpet gruveavfall i Repparfjorden.

– Mens gruvedriften sto på for fullt, opplevde vi at fjorden ble fullstendig ødelagt. Gruva slapp avfallet rett ut i sjøen, fisken ble rett og slett grønn, med samme farge som kobber. Fisken var totalt uspiselig og måtte kastes. Fjorden ble full-stendig ødelagt og ubrukelig som fiskefjord, uttalte Dagsvold til Finnmark Dagblad i 2016.

Hormathia nodosa, en sjøanemone som lever langt mot nord. Den holder gjerne til på tomme sneglehus hvor det bor eremittkreps. Anemonen fanger byttedyr med tentaklene sine og er til beskyttelse for sin vert. Til gjengjeld fører krepsen den rundt til nye jaktmarker. Foto: Erling Svensen
Hormathia nodosa, en sjøanemone som lever langt mot nord. Den holder gjerne til på tomme sneglehus hvor det bor eremittkreps. Anemonen fanger byttedyr med tentaklene sine og er til beskyttelse for sin vert. Til gjengjeld fører krepsen den rundt til nye jaktmarker. Foto: Erling Svensen

Statsforvalteren satte ned foten

Nussir må imidlertid vente med å komme i gang med byggingen av sitt gruveanlegg. I begynnelsen av mars satte Statsforvalteren i Troms og Finnmark en stopper for prosjektet, etter at flere miljøorganisasjoner hadde klaget. Statsforvalteren opphevet byggetillatelsen og kom med sterk kritikk av prosessene i Kvalsund og Hammerfest kommune. Før saken kan tas opp til ny behandling må det gjennomføres konsekvensutredning av de planlagte inngrepene, både for naturverdiene og reindriften i området.

Miljøvernere og samer fortsetter sin kamp for fjorden. De vil ikke godta nedslamming av en ren fjord eller inngrep i reindriftsområdene.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke norske fjorder som avfallsplass for gruveindustrien. Vi jobber sammen med en bred allianse for å stanse dette prosjektet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Og mens vi venter på neste runde, kan livet i Repparfjorden gå sin gang, fortsatt uten utslipp av tonnevis med avgangsmasser fra gruveindustrien.

Vanlig korstroll og en drøbakkråkebolle på grunt vann i Repparfjorden. Foto: Erling Svensen
Vanlig korstroll og en drøbakkråkebolle på grunt vann i Repparfjorden. Korstroll lever av åtsler og levende dyr. De spiser blåskjell ved å trekke skallene litt fra hverandre med sugeføtter på begge sider. Når muslingen er utmattet, blir skallet åpnet. Korstrollet vrenger magen ut og fordøyer skjellet utvendig, ifølge Store norske leksikon. Foto: Erling Svensen

Alger på grunt vann. I vannet sees pungreker (mysider). Foto: Erling Svensen
Alger på grunt vann. I vannet sees pungreker (mysider). Foto: Erling Svensen

Sjøanemone, Urticina eques, på fergevraket i Repparfjorden. Foto: Erling Svensen
Sjøanemone, Urticina eques, på fergevraket i Repparfjorden. Denne anemonen blir regnet som en av de vakreste som lever på våre breddegrader. Den er vanlig i hele det nordøstlige Atlanterhavet, og finnes langs norskekysten fra sørvestlandet og nordover. Foto: Erling Svensen