Forbruket av energi og ressurser i Norge må ned – «grønn vekst» er ikke løsningen

Jorda er påført to alvorlige kriser som vi har skapt ved vår hensynsløse grådighet etter jordas ressurser. Skal vi kunne fortsette å leve på denne planeten, må både klimakrisen og naturkrisen løses.

Løsningen er en økologisk likevektsøkonomi, der veien ut av uføret er å stoppe veksten og reversere økonomien til et virkelig bærekraftig nivå for alt levende liv. Vi finner eksempler på slik næringsvirksomhet blant annet i tradisjonelle former for reindrift, kystfiske og jordbruk som bygger på kunnskap om naturen og respekterer naturens tålegrenser og evige kretsløp. Et sentralt ledd i en slik økonomi er rettferdig fordeling av ressurser og arbeid innad i hvert enkelt land og mellom land og verdensdeler.

Det blir stadig lagt fram nye prosjekter som vil kreve kraftig økning i energiforbruket. Vårt alternativ er tiltak for energisparing i industri, annet næringsliv, husholdninger og offentlig virksomhet. Vi må redusere forbruket ved å reise langsommere og produsere varer som holder lenger og kan gjenvinnes. Vi må basere forbruket på kortreiste varer, fra mat til klær, mineraler og byggevarer. Myndighetene må legge til rette for at gjenbruk og vedlikehold blir lønnsomt.

Naturvernforbundet har i rapporten Fossilfritt Norge vist hvordan vi kan omstille oss til lavutslippssamfunnet uten å ofre naturen vår. Først og fremst må dette skje gjennom energisparing og -effektivisering. Da må energi koste mer enn i dag. Vi må sikre at økning av energikostnadene skjer gjennom avgiftsøkning og på en mest mulig sosial og rettferdig måte. Norge må arbeide for et stigende minstenivå på karbonavgifter i de internasjonale klimaforhandlingene.

Redusert forbruk er nødvendig for å oppnå bærekraftsmål og unngå naturødeleggelser. Norge har ofret mer enn nok natur til lands og til havs allerede og må stanse ny naturødeleggende vann- og vindkraft. Naturvernforbundet vil med dette si klart og tydelig ifra om at forbruket må ned for at vi skal kunne berge natur og klima på jorda.

Det gjennomsnittlige forbruket i Norge i dag er ikke bærekraftig og må reduseres fra dagens nivå. Vi må slutte å tro på myten om at økt forbruk gir økt livsglede.