Foreløpig stans i ulvejakta

– Vi frykter at forslaget om å felle hele 13 ulver i tida som kommer kan bety starten på slutten for ulv i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Over hele landet har medier slått opp Naturvernforbundets gjennomslag i Miljøverndepartementet, som nylig vedtok en foreløpig stopp.

Ulver i skogen

– Ulven er vårt mest truede pattedyr. Ved siste telling var det registrert ca 30 dyr, og sju av dem er allerede felt. Skulle man lykkes med å felle alle dyrene det nå er gitt tillatelse til, harmonerer det dårlig med det politisk vedtatte målet om å sikre en bærekraftig bestand, sier Haltbrekken.

Jakta ble stanset av miljøvernministeren ei uke etter at ulvejakta startet, med henvisning til at Naturvernforbundets klage skulle underlegges en skikkelig behandling. – Vi er svært glade for at ministeren griper inn, sier Haltbrekken. – Vi har tidligere opplevd at klager på vedtak om felling er blitt avgjort flere måneder etter at ulven er skutt. Det sier seg selv at klageadgangen da blir helt meningsløs.

Må også tas nasjonalt ansvar
Det er landets åtte rovdyrnemder som har gitt tillatelse til at tolv dyr kan felles i perioden 1. oktober 2012 til 1. mars 2013.

– Nemndene fatter sine vedtak uavhengig av hverandre, og kan i prinsippet ende opp med å vedta lisensfellinger som tilsvarer hele bestanden. Hvis ingen klager inn vedtakene, er det heller ingen som vurderer de samlede konsekvensene. Vår klage fører nå til at ministeren kan se på nemndenes enkeltvedtak i sammenheng og kan foreta den overordna vurderingen som situasjonen krever, sier Haltbakken.

– Ulven er fredet i landet som helhet, minner Haltbrekken om. – Men det kan dispenseres fra fredningen og det kan være ulik dispensasjonspraksis i ulike deler av landet. Uansett skal det alltid foretas en vurdering av om det er nødvendig og hensiktsmessig å gi fellingstillatelse.

Meningsløs kritikk
Miljøvernministerens er kritisert for ikke å ha behandlet klagene før jakta startet. – Dette er en meningsløs kritikk, konstaterer Haltbrekken. – Flere av rovviltnemdene fattet sine vedtak så sent at det ikke ville vært mulig å behandle klagene på en seriøs måte før jakta skulle starte. Naturvernforbundet vil derfor oppfordre nemdene til å fatte framtidige fellingstillatelser på et langt tidligere tidspunkt, og ta høyde for at det kan komme klager på vedtakene.

Naturvernforbundet er ikke prinsipielle motstandere av å felle rovdyr dersom de gjør stor skade i saue- eller tamreinflokken. Men det blir feil å starte jakt på ulv som enten ikke har gjort noen skade eller i områder hvor beitesesongen er over. Ulven beveger seg i løpet av kort tid over store områder, og ingen vet om de ulvene det nå er åpna for å felle ville gjort skade til neste år.