Forhandlingsbrudd bedre enn alternativene

Partiene som ønsket ytterligere reduksjon i truede rovdyrbestander, fikk ikke gjennomslag. – Sammenbruddet i forhandlingene var det beste vi kunne håpe på i dagens situasjon, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Forhandlingene på Stortinget om et nytt, bredt rovdyrforlik brøt sammen natt til onsdag. Dermed står forliket fra 2004 fast. 

Viktig at  ynglemål ble opprettholdt
Naturvernforbundet krevde i sitt innspill til forhandlingene høyere bestandsmål for ulv og bjørn. (Se Naturvernforbundets innspill). Dagens ynglemål på hhv 3 årlige ynglinger for ulv og 15 for bjørn er for lavt til å sikre levedyktige bestander. 

– Det er plass til flere rovdyr i Norge, og den viktige rollen rovdyr skulle ha i økosystemene fungerer i liten grad med dagens lave bestander. Derfor er det viktig at Stortinget ikke har redusert antall rovdyr som skal få lov til å oppholde seg i Norge, sier Lars Haltbrekken. 

– En forverring av situasjonen for våre fire store rovdyr hadde også vært uforenlig både med nasjonale miljømålsettinger og våre internasjonale forpliktelser, understreker han. 

Naturvernforbundet har også krevd mer samhandling mellom de forskjellige forvaltningsregionene og mer kunnskapsbasert forvaltning, ikke mindre slik FrP, H og SP har lagt opp til. Han viser til at de regionale rovviltnemndene allerede med dagens ordninger lager forvaltningsplaner og gjør vedtak i strid med faglige anbefalinger. Slik bidrar nemndene både til å undergrave målet om  å sikre levedyktige bestander og sitt eget mandat. – Å koble ut  DN (Direktoratet for naturforvaltning) til fordel for mer råderett for de politikerstyrte rovviltnemnderne hadde vært helt feil retning å gå, understreker Haltbrekken

Naturvernforbundet har også ønsket økte ressurser til forebygging av skader på sau og tamrein.

Uansvarlig av FrP, H og Sp
Både FrP, H og Sp har så langt stått for en politikk som kunne medført at de store rovdyrene ble mer eller mindre utradert fra norsk natur. Naturvernforbundet er særlig skuffet over Høyre som har forlatt sitt tidligere standpunkt om å sikre levedyktige bestander.

I rovdyrforliket fra 2004 ligger det at vi både skal ivareta husdyr- og tamreininteresser OG sikre levedyktige rovdyrbestander i norsk natur.