Forslag til inkluderende skogaktiviteter

Gjennom tilskuddsutlysningen inviteres det norske folk til å delta i arbeidet med å bevare gammelskogen. Forslag til aktiviteter er til inspirasjon, og søkere står fritt til å utvikle egne konsepter.

naturkartlegging i skogSiri Tollefsen

Guidet skogtur med informasjon om skogøkologi og artsmangfold i skog

Ta med folk ut i skogen sammen med en biolog! Inviter folk fra lokalsamfunnet til å bli bedre kjent med skogen i nærmiljøet. Eksempler på tema for turen er artsmangfold i skog, forskjellen mellom naturskog og plantasjeskog og hvordan vi kan ta vare på skogen vår.

Dugnad for å fjerne fremmede arter

Arranger dugnad for å fjerne fremmede treslag og andre arter! Inviter lokalsamfunnet til å bli med å bekjempe fremmede arter som ikke hører hjemme i skogen, og som er med på å utkonkurrere hjemmehørende arter. Eksempler på fremmede arter i skog er rødhyll, kanadagullriss og sitkagran.

Arranger foredrag, seminar eller samling om skog

Søk om midler til å formidle skogens magi gjennom foredrag, seminarer eller samlinger med skog som tema. Det er kun skogen som setter grenser til innhold. Du kan leie inn en foredragsholder som er ekspert på en spesiell art av slimsopp, arrangere et regionalt seminar om bevaring av skog i fylket, eller invitere en forfatter til å fortelle om sin skogrelaterte bok (ryktene sier at Anne Sverdrup-Thygeson er fullbooket til 2026, men det er lov å spørre!).

Lag en fotoutstilling om biologisk mangfold i skog

Er nærskogen din truet av hogst eller nedbygging til arealkrevende industri eller boligfelt? Bli inspirert av «La Tillermarka Leve» og lag en fotoutstilling om naturmangfoldet dere risikerer å tape, som kan flyttes til offentlige rom i lokalmiljøet.

Innkjøp av litteratur om skog til undervisning

Søk om penger til å kjøpe inn relevant litteratur om skog til barnehagen, klasserommet eller den lokale speidergruppa som kan brukes i undervisningssammenheng.

Dokumentarfilm om skog

Søk om penger til å lage en dokumentarfilm om skog, biologisk mangfold i skog eller tilstanden i skogen , som du kan vise i kommunen din eller i andre relevante forum.