Første skritt for en miljøopposisjon

Arbeiderpartiet la i dag fram sitt alternative statsbudsjett. – Forslaget er bra på mange viktige naturverntiltak. Når det gjelder skogvern, sykkelveier, miljøavgifter og oljepolitikk er derimot Arbeiderpartiets forslag ikke noe å juble over, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet la i dag fram sitt alternative statsbudsjett.
– Forslaget er bra på mange viktige naturverntiltak. Partiet har forstått behovet for å bruke mer penger på trua arter og natur, både til lands og til vanns. Samtidig kutter de pengene til naturødeleggende skogplanting. Det er også mer penger til å bekjempe marin forsøpling og å satse mer på kollektivtransport og jernbane, samt mer til frivillige miljøorganisasjoner. Vi ser at Høyre og Fremskrittspartiet er i mindretall på Stortinget i flere viktige miljøsaker, påpeker Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.
Aps budsjettforslag er bedre enn regjeringens, og tar et første lite skritt for å kunne være en miljøpådriver i opposisjon.
– Når det gjelder skogvern, sykkelveier, miljøavgifter og oljepolitikk er derimot Arbeiderpartiets forslag ikke noe å juble over, fortsetter Ask Lundberg.

Her er kommentarer til utvalgte budsjettområder:

Naturvern
Arbeiderpartiet fortjener ros for nødvendig satsing på klassisk naturvern, som påplussinger til trua arter og natur, vannforvaltning, overvåking og kartlegging, restaurering av natur og nasjonalparker/verneområder og kutt til naturødeleggende skogplanting. Påplussingene til skogvern burde imidlertid vært vesentlig høyere, noe som skuffer. Videre er det positivt med satsing på å begrense marin forsøpling.

Samferdsel
Vi finner gode påplussinger til kollektivtransport og jernbane i Arbeiderpartiets budsjettforslag. Vi forventer at partiet omprioriterer mer på samferdselsbudsjettet enn forslaget viser. Midler til store veiutbygginger, inkludert Nye Veier AS, må kuttes og penger flyttes til satsing på sykkelveier.

Olje og energi
Det er bra at Arbeiderpartiet vil kutte bevilgningene til statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på Islands kontinentalsokkel. Men det blir en detalj, når partiet ikke tar noe grep for å redusere Norges oljeavhengighet. «Skal vi klare å begrense temperaturøkningen til bare to grader, er det klare begrensninger på hvor mye kull, olje og gass som kan utvinnes i årene som kommer», skriver Arbeiderpartiet i forordet til budsjettet. Men dette følges ikke opp i konkrete tiltak. Tvert imot nevnes olje og gass blant næringer der Norge har «spesielle fortrinn», og som dermed bør utvikles videre.
Partiet vil bevilge noe mer til Enova, noe som er bra.

Avgifter
CO2-avgiftene økes marginalt, og partiet foreslår ingen økte dieselavgifter. Arbeiderpartiets vilje til å innfri prinsippet om at forurenser skal betale, er dessverre lav.