Framtidsretta motkonjunkturtiltak for natur og klima – innspill fra miljøorganisasjonene

Koronaepidemien stiller oss overfor en stor, global krise i økonomi, helse og samfunn. Krisen får store negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunnsfunksjoner. Vi har likevel en mulighet til å bruke krisen konstruktivt til å ta nye retningsvalg og omstille samfunnet i en mer miljøvennlig retning, og denne omstillingen må starte allerede med krisepakkene for norsk økonomi. Flere miljøorganisasjoner foreslår derfor ulike tiltak som tar samfunnet i denne retningen og som samtidig styrker sysselsetting og aktivitet i norsk økonomi. Flere av tiltakene kan med fordel utredes nærmere av Miljødirektoratet.

Innføring av motkonjunkturtiltak er en gyllen anledning til å vri samfunnet i en mer bærekraftig retning. Kortsiktige krisetiltak som får negative konsekvenser for framtidige generasjoner må unngås. Krisetiltak må bidra til bærekraftig utvikling; økonomi, miljø og sosiale forhold. De direkte og indirekte konsekvensene må derfor vurderes nøye.

I brevet til Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet fremmer miljøorganisasjonene følgende forslag:

 1. Satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen
 2. Redusere oljeavhengigheten
 3. Unngå krisetiltak som er direkte skadelig for natur og klima
 4. Intensivere restaurering av natur
 5. Styrke kommunenes miljøarbeid
 6. Styrke tilskudd til miljøtiltak
 7. Utbedringer og satsning på framtidens transportløsninger
 8. Et mer bærekraftig og rettferdig landbruk
 9. Krisebistand til friluftslivsorganisasjonene
 10. Internasjonal solidaritet

Brevet signeres av:

 • Christian Steel, generalsekretær Sabima
 • Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet
 • Therese Hugstmyr Woie, leder Natur og Ungdom
 • Karoline Andaur, generalsekretær WWF
 • Hege Skaarud, leder Spire
 • Are Shaw Waage, sjefsagent Miljøagentene
 • Frode Pleym, leder Greenpeace
 • Øyvind Eggen, generalsekretær Regnskogfondet
 • Jan Thomas Odegard, leder Utviklingsfondet
 • Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender
 • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder Forum for Utvikling og Miljø