Fremmede arter mer skadelige

Fremmede arter kan skade norsk natur. Den nye fremmedartslista viser at 40 prosent av artene har havnet i en mer alvorlig kategori.

Fremmedartslista 2023 i dag lansert av Artsdatabanken, en etat under Klima- og miljødepartementet. Forrige fremmedartsliste kom i 2018. Omtrent 2400 fremmede arter blitt vurdert ut fra hvilken økologisk risiko de utgjør for naturmangfoldet i Norge.

Naturmangfoldet i Norge påvirkes av fremmede arter. Summen av samfunnets valg bestemmer hvor stor innvirkning de fremmede artene vil ha på det norske naturmangfoldet fremover.

Med 1100 arter på dørstokken

Omtrent 1100 såkalte dørstokkarter er vurdert i arbeidet med den nye fremmedartslista. Dette er arter som ennå ikke har spredd seg i norsk natur, men som har potensiale til å gjøre det. Det har vært en stort satsning på disse artene for å gi myndighetene mulighet til å sette i gang tiltak for å hindre spredning på et tidlig tidspunkt.

Artsdatabanken forventer at et stadig varmere klima vil føre til at flere av disse dørstokkartene vil bli i stand til å etablere seg i norsk natur på sikt. Dette fremheves som et av de viktigste funnene ved den nye fremmedartslista fordi den viser at situasjonen endrer seg raskt.

Havnespy og sandfirfisle

I alt 42 dørstakkarter har tatt steget over dørstokken, og klarer nå å reprodusere seg i norsk natur. Eksempler er sandfirfisle og havnespy.

Av de 2342 risikovurderte artene i Fremmedartslista 2023 ble 1493 også risikovurdert i 2018. Nærmere 40 prosent av disse artene har fått en mer alvorlig kategori i 2023 enn i 2018. Den største endringen finner vi i antallet arter i kategorien «ingen kjent risiko» (NK) i 2018, men som nå er vurdert til «lav risiko» (LO) i 2023.

Mange nye arter er blitt vurdert

Fremmedartslista 2023 har vurderinger av økologisk risiko for omtrent 800 flere fremmede arter enn i lista fra 2018.

Hva avgjør så om en art utgjør en høy risiko? Det er to forhold som bestemmer hvilken kategori arten havner i: evnen til spredning og etablering i tillegg til negative økologiske effekter.

Vi har nå 441 høyrisikoarter i norsk natur. Det vil si arter i kategoriene «høy risiko» og «svært høy risiko».

Pukkellaks

En problemart i norske økosystemer som har fått mye oppmerksomhet er pukkellaks. Pukkellaksen har blitt vurdert til å ha svært høy risiko, den mest alvorlige kategorien. Dette er ett steg opp fra 2018 der den kategorisert til høy risiko.

Hvordan påvirkes naturen i Norge av fremmede arter?

Hjemlige arter påvirkes negativt. I alt 322 fremmede arter påvirker truede arter, dette gjelder for eksempel havnespy med svært høy risiko. De fremmede artene påvirker også naturtyper. I norge har vi nå 201 slike arter. I tillegg sprer 139 arter sykdom til hjemlige arter og 95 arter bidrar til såkalt genetisk forurensning, noe som betyr at de kan krysse seg med ville arter som skaper hybrider.

Hvordan kommer de fremmede artene hit?

  • Som blindpassasjerer for eksempel i jord eller som påvekst på skip.
  • Rømlinger fra for eksempel hager og parker.
  • Fremmede arter som settes ut med viten og vilje.
  • Naturlig spredning for eksempel fra naboland.  

Les mer på artsdatabankens sider Overblikk (artsdatabanken.no)