Frilufts- og reininteressene vant

Frilufts- og reininteressene vant da olje- og energidepartementet i dag sa nei til planene vindkraftanlegg på Fálesrášša i Kvalsund kommune i Finnmark.

Olje- og energidepartementet har i dag avslått søknaden fra Finnmark Kraft om å bygge vindkraftanlegg på Fálesrášša. Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NV) ville gi konsesjon, men dette er nå stoppa etter protester fra blant annet Naturvernforbundet i Finnmark og reinbeitedistrikt 21 Gearretnjá.

Naturvernforbundet i Finnmark skriver i sin uttalelse at området er et vakkert tundraområde, uten tidligere inngrep, med et rikt plante- og dyremangfold, blant annet snøugle. Det er også et tradisjonelt rekreasjonsområde for befolkningen i Vest-Finnmark, med bærplukking, jakt og ferskvannsfiske, heter det i uttalelsen.

Området er også beite-, lufte- og kalvingsområde for rein. Med 60 store vindmøller, veier og kraftlinjer vil det i praksis bli umulig å drive reindrift i dette reinbeitedistriktet. Dette betyr tap av naturgrunnlaget for ei næring som er viktig både for kulturbæring og mulighetene for økologisk lokalbasert matproduksjon, skriver fylkeslaget i sin uttalelse.

Naturvernforbundet er for alternativ grønn energi, i takt med naturens egen bærekraft. Men vi kan ikke godta vindkraftanlegg som raserer naturområder uten tidligere inngrep, som både vil ødelegge for naturmangfoldet og reindrifta i området.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, sier at det svært sjelden skjer at olje- og energidepartementet går mot konsesjonsvedtak fra NVE og stanser et vindkraftverk.
– Vi er svært glade for at olje- og energiministeren har tatt klagene til følge og at det ikke blir anlagt noe vindkraftverk i dette området som er så viktig for reindrifta og som har så store naturverdier.