Frykter fortsatt naturødeleggelser

– Det er bra at Regjeringen strammer inn på reglene for vindkraftutbygging, men vi frykter fortsatt at viktige naturområder, friluftsområder og områder for samisk reindrift vil bli ødelagt av vindkraftutbygginger, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen ble det vedtatt å gjennomgå gitte konsesjoner til vindkraft på land. Det åpner muligheter for å stanse naturødeleggende vindkraftverk over hele landet.

– Innstrammingene som kommer nå er et viktig steg i riktig retning, men de mange utbyggingene som er på trappene gjør at vi fortsatt frykter at naturen vår skal ødelegges. Derfor er det så viktig med en gjennomgang av de allerede gitte konsesjonene, sier Ask Lundberg.

Regjeringen skal nå vurdere hvorvidt gitte vindkraftkonsesjoner følger lovverket. I saker hvor det påvises saksbehandlingsfeil, kan vedtaket gjøres om. Det åpner for en ny vurdering av kontroversielle vindkraftverk over hele landet.

– At Regjeringen sier de skal stille strengere krav til miljøkartlegginger, og at miljø skal vektlegges sterkere, er veldig viktig. Dette har Naturvernforbundet krevd i en årrekke, og vi har gjennom årene hatt altfor mange eksempler på at konsesjon blir gitt på et sviktende kunnskapsgrunnlag om naturen og miljøet, sier Ask Lundberg.

I stortingsmeldingen om vindkraft på land foreslår Regjeringen å stramme inn regelverket. Regjeringen vil legge til rette for en begrenset vindkraftutbygging. Man vil legge vekt på lokal forankring, og det skal tas mer hensyn til natur og friluftsinteresser. I saker med høyt konfliktnivå skal NVE kunne gi avslag tidlig. Vilkårene for utbygging skal bli tydeligere, det vil ikke bli åpnet for endringer i prosjektene underveis og det vil stilles kortere frister for å sette kraftverkene i drift. Det skal stilles krav om maksimalhøyde på vindturbiner. Når det gjelder samisk reindrift skal reindrifta tidlig involveres i vindkraftprosjekter i deres områder.

– Det er helt klart mulig å stanse en konsesjon selv om den er gitt, såfremt det dukker opp nye opplysninger som ikke var kjent da konsesjonen ble gitt. Det kan gjelde dårlige miljøfaglige undersøkelser og ny informasjon om arter og natur, eller det kan være anleggets og turbinenes størrelse og omfang som er endret, sier Ask Lundberg.