Frykter rasering av naturmangfoldet i marka

Et nytt forslag fra Landbruks- og matdepartementet fjerner mulighetene til å klage på uansvarlig hogst.

I dag må grunneiere i Oslo og nærliggende kommuner søke kommunen og vente på godkjenning før skog kan hugges. Det kan det snart bli en slutt på. 

Landbruks- og matdepartementet har nylig foreslått en ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner, som skal erstatte den velkjente Markaforskriften fra 1993. Departementet foreslår endringer i meldepliktsordningen, slik at meldeplikt ikke automatisk innebærer krav om positivt samtykke fra kommunen før hogsten kan gjennomføres. 

– Dette forslaget innnebærer i praksis at vi ikke lenger har muligheten til å klage på vedtak fra kommunene når skogeierne får godkjent hogst, sier Gjermund Andersen, styreleder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Forslaget som er lagt frem til høring fastslår at det skal være fritt frem for skogeier å starte hogsten, dersom vedkommende ikke hører noe fra kommunen i løpet av 3 uker.

– Dersom det ikke lenger skal fattes noen vedtak av kommunene, er det heller ingenting vi kan klage på. I løpet av de siste 25 årene har vi sendt inn flere hundre klager, og med denne erfaringen i tankene kan jeg si at vi ikke har noen tillit til at kommunene vil behandle dette på riktig måte, sier Andersen. 

– Vi opplever til stadighet, og reagerer på, at det ikke blir tatt hensyn til de store natur- og friluftslivverdiene som eksisterer, verken av skogeier, skogeierforeningen eller skogoppsynet. Med dette nye forslaget legges bevisbyrden på Naturvernforbundet og de andre markaorganisasjonene. Hvis det ikke lenger blir noen vedtak fra kommunene som det går an å klage på er vi satt sjakkmatt i arbeidet for å stoppe uansvarlig hogst.

Det foreslås også at det innføres en nedre grense for meldepliktig hogst på 10 mål. 

– En slik oppmykning av regelverket vil uten tvil føre til at mange av de mest verdifulle områdene i marka vil bli utsatt for hogst. I mange av tilfellene vi har klaget på tidligere har det eksistert biologiske verdier og truede arter i områder som har vært mindre enn 10 mål. Slike verdier krever et visst område rundt seg, uforstyrret av hogst, og dette kan gjerne være mindre enn 10 mål. Hvis man fjerner meldeplikten for hogster under 10 mål, slik Landbruks- og matdepartementet nå foreslår, vil disse områdene raskt kunne gå tapt, sier Andersen.