– Frykter store naturødeleggelser

– Denne vindkraftplanen risikerer å åpne norsk natur for et enormt arealinngrep. Store urørte natur- og friluftsområder kan bli rasert. Vi forventer en kraftig skjerping av miljøkravene som legges til grunn når myndighetene skal vurdere vindkraft, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I dag overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til rammeplan for vindkraft på land til Olje- og energidepartementet. Planen identifiserer 13 områder som NVE mener er best egnet for vindkraft på land i Norge. Naturvernforbundet reagerer på den store nedbyggingen av naturområder særlig langs kysten og i fjellområder som planen åpner for.

Planen kan føre til store konflikter. Da Stortinget ba om en plan for vindkraft, var meningen at det skulle det tas mer hensyn til natur og at konsesjonssystemet skulle strammes inn, slik at konfliktene ble dempet. Vindkrafplanen legger opp til ødeleggelse av store, urørte og verdifulle natur- og friluftsområder. I tillegg kan reindriften og reiselivsnæringen bli hardt rammet, sier Ask Lundberg. 

Sats på mindre anlegg
Verden står overfor farlige klimaendringer, som truer natur og økosystemer. Naturvernforbundet mener likevel ikke at en massiv vindkraftutbygging i urørt natur er løsningen på klimakrisen.

– Klimaendringene og tapet av naturmangfold er to utfordringer som må løses i fellesskap. Vindkraften er fornybar, men utgangspunktet for vindkraftutbygging på land må være mindre anlegg som legges i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk og på andre arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Dagens naturrasering er skadelig for både klima og natur, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet etterlyser nå en utredning av muligheter for mindre vindkraftanlegg på arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. 

– Skrinlegg gitte konsesjoner
Arbeidet med nasjonal ramme har identifisert mange konflikter om bygging av vindkraft. Naturvernforbundet forventer at dette vil føre til at en rekke av de godkjente og planlagte vindkraftprosjektene nå skrinlegges. På Innvordfjellet og Sørmarksfjellet i Trøndelag er det gitt konsesjon til svært omstridte og naturskadelige vindkraftverk. Siden disse områdene ligger utenfor rammeplanen, forventer Naturvernforbundet at konsesjonene trekkes tilbake.

– Vi frykter at store deler av Trøndelagskysten vår kan bli ødelagt av vindkraft, men er glad for at deler er tatt ut av kartet. Vi forventer at ny kunnskap også fører til at flere av de gitte konsesjonene trekkes, slik som Sørmarkfjellet og Innvordfjellet. Dette er utbygginger som vil rasere urørt natur og ødelegge leveområder for hubro og annen truet natur, sier Ask Lundberg.

Et annet område som kan bli ødelagt av vindkraft er Stølsheimen i Hordaland.

– Stølsheimen er et utrolig verdifullt friluftsområde i Hordaland, og et av svært få områder som er uten tekniske inngrep og har mye verdifull natur. Vi forventer at planene om å ødelegge Stølsheimen nå skrinlegges, sier Synnøve Kvamme, fylkessekretær hos Naturvernforbundet i Hordaland.

Naturvernforbundet mener at følgende områder må skjermes for vindkraftutbygging:
● Intakte naturområder med lite inngrep.
● Villreinområder og reindriftsområder.
● Nærområdene til naturreservater, nasjonalparker, landskapsvernområder, utvalgte kulturlandskap og friluftsområder.
● Områder med mangelfull kartlegging skal ikke tas inn som egnede områder for vindkraft, men defineres som områder der ny kunnskap må innhentes.
 

For ytterligere kommentarer
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet
913 31 729 

Maren Esmark
Generalsekretær i Naturvernforbundet
971 83 379

 Arnodd Håpnes
Fagleder i Naturvernforbundet
911 92 234