Garbergelva er reddet!

Garbergelva i Selbu i Trøndelag er reddet fra utbygging.

Feiring for Garbergelva

Det ble klart da Olje- og energidepartementet fredag 6. september 2019 avslo konsesjonssøknaden for utbygging av Prestfossan i Garbergelva.

Svært variert natur

Garbergelva renner fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark til Selbusjøen, og har svært variert natur. Den har vært foreslått vernet flere ganger, første gang allerede i 1993.
– Dette er det siste vassdraget i Selbu kommune som ikke er utbygd. Deler av elva er tilgjengelig, og brukes mye til padling og andre fritidsaktiviteter, mens andre deler er ville og utilgjengelige. Naturverdiene er store, og i dag feirer vi at departementet tar hensyn til naturen og stanser utbyggingsplanene i Garbergelva, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Forslaget som nå er forkastet innebar bygging av et kraftverk med inntak ved Prestfossan, helt inntil naturreservatet Stråsjøen-Prestøyan, i randsonen av nasjonalparken. Konsesjonen fra NVE ble gitt i september 2017, til Statkraft Energi AS, og Clemens Kraft AS er oppgitt som tiltakshaver.

Alvorlige mangler ved naturundersøkelser

Planene for utbygging har stadig blitt presset lenger ned i vassdraget, ettersom større deler av det øvre vassdraget har blitt innlemmet i nasjonalpark og naturreservat. Etter at konsesjonen ble gitt ble det, på initiativ fra Naturvernforbundet, foretatt ekstra kartlegging av verdifulle arter og naturtyper i og rundt vassdraget. Disse undersøkelsene avdekket alvorlige mangler ved de opprinnelige undersøkelsene, og fem nye rødlistearter ble observert. Funnet av flomtvebladmose, definert som en sterkt truet art og ukjent i Trøndelag fra før, var spesielt unikt.
– Vi ser at naturverdiene svært ofte blir underrapportert når det er utbyggerne som har ansvar for at naturundersøkelser blir gjort. Dette kan føre til at truede arter og naturtyper blir nedbygd uten at vi i det hele tatt kjenner til dem. Vi må få på plass et bedre og sikrere system for kartlegging av naturverdier, sier Lundberg.

Vurdert for vern mange ganger

Vassdraget ble vurdert for vern i to verneplaner for vassdrag, samt i suppleringen av verneplanene i 2005, men ble ikke vernet under henvisning til at vernet måtte avklares gjennom etablering av Skarvan-Roltdalen nasjonalpark. Elva ble holdt utenom nasjonalparken, og lå dermed åpen for utbyggingsplaner. Og fortsatt er det en søknad som ligger til behandling hos NVE.
– Selbu Energiverk AS har søkt om utbygging av Kjelstadfossen i Garbergelva. Vi forventer at denne søknaden nå blir umiddelbart avvist, slik at vi kan være sikre på at elva blir bevart i all sin prakt, sier Lundberg.


Garbergelva. (Foto: Naturvernforbundet)

Mer informasjon om Garbergelva:

https://naturvernforbundet.no/trondelag/nyheter/nei-til-utbygging-av-garbergelva-article26480-1428.html
https://naturvernforbundet.no/reisetips-til-elver-2017/garbergelva-article37050-3980.html
https://nearadio.no/nyheter/selbu-tydal/nei-til-utbygging-av-garbergelva/19.22182

Pressemeldingen fra OED:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ikke-konsesjon-til-prestfossan-kraftverk/id2667844/

Se padlevideo fra Garbergelva, fra Tom Arne Brandvold i Trondhjems Kajakklubb!

Garberg from Tom Arne on Vimeo.