Gruvedumping i Bøkfjorden – en skandale!

– Det er en skandale at gruveselskapet Sydvaranger får dumpe gruveslam i Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord. Forrige gang dette ble gjort ble miljøkonsekvensene store, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag avslått Naturvernforbundets klage på konsesjonen til utvinning av jernmalm i Sydvaranger. Sydvaranger Eiendom får dermed tillatelse til gruvedrift med dagbrudd og dumping av gruveavfall i Bøkfjorden i Finnmark.

Etter at gruvevirksomheten har ligget nede i flere år, fikk Sydvaranger Eiendom 23. januar i år konsesjon til å starte utvinning av jernmalm. Gruveselskapet har planer om å utvinne 163 millioner kubikkmeter masse i året, noe som skape store mengder gruveavfall som skal dumpes i flere gråbergstipper og ute i Bøkfjorden. Selskapet har tillatelse til å dumpe 4 millioner tonn gruveslam og 65 tonn vannbehandlingskjemikalier i Bøkefjorden årlig.

Bøkfjorden ble påført betydelige miljøskader da den tidligere ble brukt som dumpingplass for gruveavfall. I en artikkel om saken advarer Havforkningsinstituttet mot konsekvensene av gruvedumping i sjøen. «Rester av tungmetaller kan gi giftige tilstander i fjordbunnen, og finmalt avfallsstoff kan spres langt utover deponiområdet slik det er observert i Bøkfjorden ved Kirkenes. Dette gjør de mest berørte delene av fjordbunnen uproduktiv», skriver Jan Helge Fosså fra Havforskningsinstituttet og Allan Krill fra NTNU i en artikkel om saken.

Tillatelsen til dumping av gruveavfall i sjøen ble fornyet av Miljødirektoratet i 2015 og stammer fra 2008. I sin behandling av Naturvernforbundets klage avviser nå departementet å vurdere dumpingen av gruveavfall i fjorden, med henvisning til at utslippstillatelsen er gitt av Miljødirektoratet.

– Vi har sett hvordan tidigere dumping av gruveslam har forurenset Bøkfjorden. Dette er helt uakseptabelt! Det finnes gode alternativer til gruvedumping i fjorden, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet mener at underjordsdrift med tilbakefylling av gruveavfall i gruvegangene er en langt bedre løsning. Forbundet mener driften vil gi store miljøkonsekvenser og ødeleggelser i gruveområdet som følge av utvidelse av gråbergstipper. Den planlagte bruken av dagbrudd vil «produsere» enorme mengder stein som må flyttes. Samtidig medfører dette at de kun får tatt ut cirka 30 prosent av den beste malmen. Med underjordsdrift kan man utvinne mye mer. I tillegg ødelegges underjordsgruva som i dag i finnes i området.