Gruvedumpingen i strid med EU-direktiv

Den planlagte gruvedumpingen i Førdefjorden og Repparfjord er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Det kommer frem av ESAs foreløpige konklusjon i klagesaken der Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og ni andre organisasjoner anklager gruveselskapene for manglende avfallsplan. Likevel overser klima- og miljødepartementet kritikken fra ESA i sitt svar til forvaltningsorganet, som ble publisert av Stortingets EØS-tjeneste onsdag.

– Vi er glade for gjennomslag for vår klage i ESA. I sitt svar tar Norge selvkritikk på noen punkter, men hopper bukk over ESAs hovedkritikk. Det er svært skuffende, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

EFTAs overvåkningsorgan ESA sendte 8. oktober i år et brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) hvor det står at den norske praksisen rundt avfallsplaner bryter med mineralavfallsdirektivet. Ifølge direktivet skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Det har ikke skjedd i de planlagte gruveprosjektene med gruvedumping.

– I spørsmålet om gruvedumping har hverken Nussir i Repparfjord eller Nordic Mining i Førdefjorden fulgt mineralavfallsdirektivet, fordi det ikke er stilt krav om det. Dermed har vi fått situasjon der selskapene planlegger med dumping av millioner av tonn med gruveavfall i rene fjorder, istedenfor å ha blitt pålagt å finne andre og bedre løsninger gjennom avfallsminimering, sier Gulowsen.

Han viser til selskapet Arctic Mineral Resources (AMR), som har laget sine egne planer for gruvedrift ved Førdefjorden uten sjødeponi. AMR har greid å redusere avfallsmengden til et minimum.

« (…) the Norwegian Government’s administrative practices for managing waste from extractive industries do not give comfort that the requirements and objectives of the Mining Waste Directive are met (Articles 5(2), 7(2)(c) and (4), 8(1), 11(3), 12(6), 14(1) and (3), and 17(1))», står det I ESAs brev til KLD.

– Det er helt åpenbart at disse sakene nå må stanses. Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate ny gruvedumping i sjøen. Her er vi på helt feil kurs, og det er på høy tid at regjeringen innser det, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og ni andre organisasjoner klagde gruveprosjektene inn til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i mars 2017. Organisasjonenes ankepunkt er at verken Nordic Mining AS, Nussir ASA eller Rana Gruber AS hadde på plass avfallshåndteringsplaner innen de fikk tildelt utslippstillatelser. EUs mineralavfallsdirektiv artikkel 5.2 sier at en avfallshåndteringsplan skal være på plass som del av søknaden om utslippstillatelse. EUs mineralavfallsdirektiv ble tatt inn i norsk lov 15. juni 2012 i avfallsforskriften.»

Formålet med avfallsplanen er å redusere avfall og vise hvordan man skal få avsetning på restmasser allerede i design-fasen av prosjektet. Det er også krav om å legge BAT-prinsippet (best available technique) for avfallsbehandling til grunn. Naturvernforbundet mener det er bevist at Nordic Rutile, som står bak gruveplanene med dumping i Førdefjorden, ikke legger BAT til grunn for sitt prosjekt. Det finnes andre aktører som kan drifte et tilsvarende lønnsomt utvinningsprosjekt uten sjødeponi, fjelltoppkapping og åpent dagbrudd, som dermed i større grad oppfyller intensjonen med mineralavfallsdirektivet artikkel 5.2 om avfallsplan (altså å bruke driftsformer som er best mulig for miljøet).

Disse organisasjonene står bak ESA-klagen: Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Vevring og Førdefjorden miljøgruppe, Friends of the Earth Europe, Norske lakseelver, Greenpeace Norge, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima, Framtiden i våre hender, Den norske turistforening og Norges kystfiskarlag.