Gruvevirksomhet kan true matfatet

Naturvernforbundet går nå sammen Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedrifters landsforening til kamp mot at gruveindustrien skal få ødelegge livet i norske fjorder. I et felles utspill skriver organisasjonene at ny gruvevirksomhet kan bli en stor trussel mot fiskeriene og livet i fjordene. – Naturvernforbundet er ikke mot gruvevirksomhet, men våre fjorder kan ikke bli brukt som avfallsplass for gruveindustrien, sier Haltbrekken.

Lofoten

I løpet av de kommende månedene planlegger regjeringen å fullføre både en nasjonal mineralstrategi og en stortingsmelding om «Norge som verden fremste sjømatnasjon».
– Behovet for rene fjorder må være det viktigste også for regjeringen når den skal komme med sin gruvestrategi og stortingsmelding om norsk sjømat. I dag sliter vi med kostholds restriksjoner i flere norske fjorder som en følge av gamle og giftige utslipp. Da kan vi ikke la gruveindustrien få lov til å slippe ut avfall, kjemikalier og tungmetaller som kan komme til å legge store deler av fjordene døde i flere år, sier Haltbrekken.

Fornyet interesse

Økende råvarepriser har de siste årene ført til stor interesse for ny gruvevirksomhet. Flere steder i landet er det søkt om gruvevirksomhet som kan dumpe flere millioner tonn gruveavfall og betydelige mengder kjemikalier og tungmetaller rett ut i fjorden. Blant annet Førdefjorden og Repparfjorden, i tillegg til en kraftig økning av utslippene til Ranfjorden og Bøkfjorden. Utslippene er omsøkt i gyteområder for kysttorsk og i nasjonale laksefjorder. I tillegg ligger flere av de omsøkte utslippene nær fiskeområder og havbruksanlegg.
– Skal Norge fortsatt være en stor og viktig internasjonal leverandør av trygg sjømat er vi helt avhengig av et rent hav- og fjordmiljø, intakte gyte- og oppvekstområder og produktive økosystem, sier Lars Haltbrekken.

– Helt avhengig av rent hav

Norge forvalter noen av verdens rikeste fiskeri- og havbruksressurser, og flere av verdens største fiskebestander lever og gyter i våre havområder. Vi eksporterer årlig flere millioner middagsporsjoner med fisk.
– For fortsatt å være en stor og viktig internasjonal leverandør av trygg sjømat er vi helt avhengig av et rent hav- og fjordmiljø, intakte gyte- og oppvekstområder og produktive økosystem, sier Haltbrekken. – Derfor går vi sammen fiskerne og oppdrettsnøringen for sikre fortsatt rene fjorder.